149

Zaj Nkauj Qhuas Tus TSWV

  1Cia li qhuas tus TSWV!

  Cia li hu ib zaj nkauj tshiab qhuas tus TSWV,
  thaum nws haivneeg tuaj txoos ua ke, cia li qhuas nws!
  2Cov Yixalayees, cia li zoo siab rau
   tus uas tsim nej,
  cov neeg hauv lub nroog Xi-oos, cia li
   zoo siab rau nej tus vajntxwv!
  3Nej cia li seevcev qhuas tus TSWV
   lub npe;
  nej cia li ntaus nruas thiab ntaus
   nkauj nogncas qhuas nws.

  4Tus TSWV txaus siab heev rau nws
   haivneeg;
  nws muab koob meej rau cov uas txo
   hwjchim kom lawv kovyeej.
  5Cia Vajtswv haivneeg zoo siab vim
  lawv kovyeej thiab hu nkauj zoo siab tas hmo li.
  6Cia lawv qw nrov nrov thaum lawv qhuas tus TSWV,
  tuav rawv lawv tej ntaj uas ntse zuag
   plias ntawm tes mus
  7tua kom yeej ntau lub tebchaws
   thiab rau txim rau ntau haivneeg;
  8muab saw tooj khi luag tej vajntxwv
   thiab muab saw hlau khi luag tej nomtswv;
  9rau txim rau txhua haivneeg raws li
   Vajtswv tej lus samhwm.
  Qhov no yog Vajtswv haivneeg txojkev muaj yeej.

  Cia li qhuas tus TSWV!