149

Singx Nzung 149

Kuinx I^saa^laa^en Mienh Ceng Ziouv

  1Oix zuqc ceng Ziouv.
  Oix zuqc baaux diuh siang-nzung bun Ziouv.
   Oix zuqc yiem ninh ziepc zuoqv nyei baeqc fingx gapv zunv nyei dorngx ceng ninh.
  2Oix zuqc bun I^saa^laa^en Mienh weic Zeix Ninh Mbuo Daaih Wuov Dauh a'hneiv.
   Oix zuqc bun ⟨Si^on⟩ nyei baeqc fingx weic ninh mbuo nyei Hungh Diex orn-lorqc.
  3Oix zuqc bun ninh mbuo cangx heix ceng ninh nyei mengh,
   mborqv nzoz patv daanh baah ceng ninh.
  4Weic zuqc Ziouv a'hneiv ninh nyei baeqc fingx,
   ninh bun nyiemc ganh zoux faix nyei mienh duqv hingh jiex.
  5Tov bun gan longx ninh wuov deix weic ninh mbuo duqv hingh jiex nyei njang-laangc njien-youh.
   Tov bun ninh mbuo yiem ninh mbuo nyei coux njien-youh nyei baaux nzung.
  6Tov bun ninh mbuo baaux nzung mbui nyei ceng Tin-Hungh,
   yaac bun ninh mbuo nyei buoz nanv jienv i maengx laic nyei nzuqc ndaauv,
  7weic jaauv win bun maanc guoqv mienh,
   siemv dingc maanc fingx nyei zuiz,
  8weic zorqv ninh mbuo nyei hungh ndoh jienv,
   yaac longc hlieqv-limc ndoh ninh mbuo zoux hlo nyei mienh,
  9weic zoux ziangx ziux fiev jienv oix hnangv haaix nor dingc ninh mbuo nyei zuiz.
   Naaiv se Tin-Hungh nyei yietc zungv baeqc fingx duqv nyei njang-laangc.
  Oix zuqc ceng Ziouv.