149

Klei Mmuñ Bi Mni kơ Yêhôwa

  1Bi mni bĕ kơ Yêhôwa!
   Mmuñ bĕ kơ Yêhôwa sa klei mmuñ mrâo,
   mmuñ bĕ klei bi mni kơ ñu hlăm klei bi kƀĭn phung doh jăk.
  2Brei phung Israel hơ̆k mơak hŏng Pô Hrih diñu leh;
   brei phung anak ƀuôn Siôn hơ̆k mơak hŏng Mtao diñu.
  3Brei diñu bi mni kơ anăn Yêhôwa hŏng klei kdŏ;
   brei diñu mmuñ kơ gơ̆ hŏng hgơr điêt leh anăn hŏng brô̆.
  4Kyuadah Yêhôwa mâo klei mơak hŏng phung ƀuôn sang ñu;
   ñu mprăp phung luă gŭ hŏng klei bi mtlaih.

  5Brei phung doh jăk hơ̆k mơak hŏng klei guh kơang;
   brei diñu mmuñ hơ̆k ti jhưng pĭt diñu.
  6Brei ƀăng êgei diñu bi mni kơ Aê Diê,
   leh anăn brei đao gưm dua nah mta dôk hlăm kngan diñu,
  7čiăng ngă klei rŭ ênua kơ phung găp djuê mnuih,
   čiăng bi kmhal phung ƀuôn sang,
  8čiăng čăp phung mtao digơ̆ hŏng klei săng đai,
   leh anăn phung khua digơ̆ hŏng ƀră msei,
  9čiăng bi truh kơ digơ̆ klei phat kđi arăng čih leh.
   Anei jing klei guh kơang kơ jih jang phung doh jăk ñu.
   Bi mni bĕ kơ Yêhôwa!