14

Sự Ðiên Dại của Loài Người

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Kẻ dại nói trong lòng rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.”
  Chúng thảy đều bại hoại, làm những việc gớm ghiếc;
  Chẳng có ai làm điều lành.

  2CHÚA từ trời nhìn xuống con cái loài người,
  Xem có ai là người trí thức, biết tìm kiếm Ðức Chúa Trời chăng.

  3Tất cả đều lầm lạc và cùng nhau trở nên bại hoại;
  Chẳng ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không.

  4Tất cả kẻ làm ác há chẳng có tri thức sao?
  Thế mà chúng đã ăn nuốt dân tôi khác nào người ta ăn bánh;
  Chúng chẳng kêu cầu danh CHÚA.
  5Chúng bị cơn sợ hãi kinh hoàng phủ lấy,
  Vì Ðức Chúa Trời ở với dòng dõi người ngay lành.

  6Các người muốn biến dự tính của người nghèo ra hổ nhục,
  Nhưng hãy nhớ rằng CHÚA là nơi ẩn núp của họ.

  7Ôi, ước chi sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn!
  Khi CHÚA đem con dân Ngài từ chốn lưu đày trở về,
  Gia-cốp sẽ mừng rỡ, I-sơ-ra-ên sẽ vui mừng.