14

Thơ Đa-vít - Soạn cho nhạc trưởng

1Trong lòng người ngu dại thầm nhủ:
"Thượng Đế dĩ nhiên không thực hữu!"
Ý tưởng ấy của người hư hoại,
Thúc đẩy họ làm việc bất nhân.
Chẳng một ai làm lành.
2Chúa từ trời nhìn xuống nhân gian
Xem có ai sáng suốt khôn ngoan
Quyết tâm tìm kiếm Chân Thần?
3Nhưng tất cả đều từ chối Chúa,
Cùng nhau làm việc tội ô
Chẳng ai làm điều lành,
Dù một người cũng không.
4Kẻ gian ác sao không hiểu biết?
Nên cắn nuốt dân Ta như món ăn,
Và không hề cầu khẩn Danh Ta.
5Họ sẽ chìm trong khiếp sợ, kinh hoàng,
Vì Chúa ở với người công chính
6Họ chế giễu hy vọng người nghèo khổ,
Vì Thượng Đế là nơi kẻ nghèo nương thân.
7Sự cứu rỗi Y-sơ-ra-ên đến từ Si-ôn,
Khi Chúa đem về các lưu dân
Con cháu Gia-cốp sẽ reo vui mừng rỡ.