14

Cov Neeg Siab Phem

(Phau Ntawv Nkauj 53)

  1Cov neeg ruam pheej xav hais tias,
   “Yeej tsis muaj Vajtswv li!”
  Lawv txhua tus puavleej yog neeg txhaum,
   lawv ua phem ua qias tsis muaj ib tug ua zoo li.

  2Tus TSWV nyob saum ntuj ntsia
   ntsoov tuaj rau neeg ntiajteb
  saib puas pom leejtwg ua neeg ntse,
   thiab pehawm nws.
  3Tiamsis lawv puavleej ua txhaum;
   lawv txhua tus yog neeg ua phem.
  Lawv cov ntawd tsis muaj ib tug ua
   zoo hlo li, yeej tsis muaj ib tug li.

  4Tus TSWV hais tias, “Lawv puas paub thiab?
  Cov neeg uas ua phem li no yog cov
   neeg uas tsis quavntsej dabtsi li.
  Lawv ua neej nyob nyiag nrhw kuv
   haivneeg tug noj thiab tsis ua kuv tsaug li.”

  5Tiamsis lawv yuav ntshai heev,
   rau qhov Vajtswv yeej nyob nrog nraim cov neeg
   uas mloog nws lus.
  6Cov neeg ua phem ua qias rhuav cov
   neeg uas txo hwjchim tej homphiaj,
  tiamsis tus TSWV yog tus uas
   tsomkwm cov txo hwjchim.

  7Kuv thov Vajtswv kom muaj kev
  yeej tuaj hauv lub nroog Xi-oos
   tuaj rau cov Yixalayees.
  Thaum tus TSWV pub rau cov Yixalayees rov vammeej,
  thaum ntawd lawv yuav zoo siab heev.