14

Klei Jhat Ƀai Phung Mnuih

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1 Mnuih khŏ lač hlăm ai tiê diñu, “Amâo mâo Aê Diê ôh.”
   Diñu mâo knuih brŭ, diñu ngă bruă jŭ jhat;
   amâo mâo sa čô ôh ngă klei jăk.
  2Mơ̆ng adiê ti dlông Yêhôwa dlăng kơ phung anak mnuih,
   čiăng ƀuh thâodah mâo mnuih thâo săng,
   leh anăn duah Aê Diê.
  3Jih jang diñu klah đuĕ leh; jih jang diñu soh leh;
   amâo mâo pô ngă klei jăk ôh, sa čô kăn mâo rei.

  4Jih jang phung ngă klei wê amâo mâo klei thâo săng hĕ?
   Diñu lun ƀơ̆ng phung ƀuôn sang kâo msĕ si ƀơ̆ng kpŭng,
   leh anăn amâo iêu wah lač kơ Yêhôwa ôh.
  5Ƀiădah diñu srăng mâo klei huĭ êdimi,
   kyuadah Aê Diê dôk ti krah găp djuê mnuih kpă ênô.
  6Diih bi hêñ kơ klei pô knap čang hmăng,
   ƀiădah Yêhôwa jing anôk gơ̆ kđap.

  7Ơ čiăng snăk kơ klei bi mtlaih phung Israel srăng kbiă mơ̆ng Siôn!
   Tơdah Yêhôwa srăng atăt wĭt phung ƀuôn sang ñu mơ̆ng klei jing hlŭn mnă,
   hlăk anăn phung Yakôp srăng mơak, phung Israel srăng hơ̆k kdơ̆k.