150

Cia li qhuas tus TSWV!

  1Cia li qhuas tus TSWV!

  Cia li qhuas Vajtswv hauv nws lub
   Tuamtsev!
  Cia li qhuas nws lub zog loj zog
   nchav saum ntuj ceebtsheej!
  2Cia li qhuas tus TSWV vim tej txujci
   tseemceeb uas nws ua,
  cia li qhuas nws lub hwjchim uas loj
   kawg nkaus.

  3Cia li tshuab raj qhua tus TSWV!
  Cia li ntaus nkauj nogncas thiab
   ntaus nruas npuaj qhuas nws.
  4Cia li ntaus nruas thiab seevcev qhuas nws,
  cia li ntaus nkauj nogncas thiab tshuab raj qhuas nws.
  5Cia li ntaus nruas npuaj qhuas nws.
  Cia li npuaj nruas nrov doog diaj qhuas nws.
  6Ib puas tsav yam uas muaj sia, cia li qhuas tus TSWV!

  Cia li qhuas tus TSWV!