150

Singx Nzung 150

Oix Zuqc Ceng Ziouv

  1Oix zuqc ceng Ziouv.
  Oix zuqc yiem ninh nyei singx dinc ceng Tin-Hungh,
   oix zuqc yiem ninh nernh haic nyei lungh ceng ninh.
  2Ceng ninh weic ninh zoux domh qaqv nyei sic.
   Ceng ninh weic zuqc ninh za'gengh! hlo haic.
  3Longc nzatc ceng ninh,
   longc domh daanh baah, fiuv-daanh baah ceng ninh.
  4Mborqv nzoz, cangx heix ceng ninh,
   patv daanh baah, biomv hlauv-ndongh nux ceng ninh.
  5Nqaapv caauh zeiv ceng ninh,
   longc caauh zeiv nqaapv qom-qaau nyei mbui ceng ninh.
  6Yietc zungv haih tauv qiex nyei ga'naaiv oix zuqc ceng Ziouv.
  Oix zuqc ceng Ziouv.