15

Điều Thượng Đế đòi hỏi

Bài ca của Đa-vít.

  1Lạy CHÚA, ai được vào Lều Thánh Ngài?
   Ai được phép ở trên núi thánh của CHÚA?
  2Chỉ có những người thanh sạch,
   và làm điều ngay thẳng.
   Họ nói lời chân thật từ lòng mình.
  3Những ai không dối gạt kẻ khác;
   không làm hại người láng giềng,
   không đi nói xấu.
  4Họ không kiêng nể kẻ gian ác
   nhưng tôn trọng kẻ kính sợ CHÚA.
  Họ giữ lời hứa với người láng giềng, dù phải thiệt hại đi nữa.
  5Kẻ không tính tiền lời khi cho vay,
   không nhận của hối lộ để làm hại người vô tội.
  Những ai làm các điều đó sẽ không bao giờ bị tiêu diệt.