15

Yam uas Tus TSWV Xav Tau

  1Tus TSWV, leejtwg thiaj li
   tsimnyog mus nyob hauv koj lub Tuamtsev?
  Leejtwg thiaj yuav mus pehawm koj
   saum lub roob Xi-oos uas yog koj lub roob dawbhuv?

  2Cov neeg uas mloog Vajtswv txhua lo lus,
  yog cov ua ncaj ua ncees thiab hais tej lus tseeb,
  3tsis hais lus nkaug lwm tus,
  tsis ua txhaum rau lawv tej phoojywg,
  lossis tsis xyav lawv tej kwvtij zejzog
   moo;
  4lawv saib cov neeg uas Vajtswv
   muab tso tseg lawm tsis muaj nqis,
  tiamsis lawv hwm cov neeg uas mloog tus TSWV lus.
  Lawv ua raws nraim li lawv tej lus cog tseg,
  txawm nyuaj npaum li cas los xij,
   lawv yeej tsis hloov siab li.
  5Lawv qiv nyiaj rau luag tsis yuav paj laum,
  thiab lawv tsis yuav tej nyiaj uas luag coj tuaj xiab
  kom tau chaw ntxo tus neeg tsis txhaum.

  Yog leejtwg ua zoo li no nws yuav
   muaj chaw nyob tso siab plhuav mus li.