15

Đức hạnh của người được ở Si-ôn

Thi Thiên của Đa-vít
  1Lạy Đức Giê-hô-va, ai sẽ được ngụ trong đền tạm Ngài?
   Ai sẽ được ở trên núi thánh Ngài?

  2Đó là người bước đi ngay thẳng, làm điều công chính,
   Và nói lời chân thật từ trong lòng mình;
  3Người có lưỡi không nói hành,
   Chẳng làm hại bạn hữu,
   Cũng không gieo sỉ nhục cho người lân cận mình;
  4Người khinh dể kẻ gian ác,
   Nhưng tôn trọng người kính sợ Đức Giê-hô-va;
  Người đã thề nguyện
   Dù phải tổn hại vẫn không thay đổi;
  5Người không cho vay lấy lãi,
   Chẳng nhận hối lộ để hại người vô tội.

  Người nào làm các điều ấy
   Sẽ không hề bị rúng động.