16

Hy Vọng của Người Trung Thành Theo CHÚA

Thơ của Ða-vít

  1Ðức Chúa Trời ôi, xin che chở con,
  Vì con nương náu nơi Ngài.
  2Con xin thưa với CHÚA rằng, “Ngài là Chúa của con;
  Ngoài Ngài ra, con chẳng có phước hạnh nào khác.”

  3Về các vị thánh đồ trên đất, họ là những bậc cao trọng;
  Nghĩ đến họ, lòng con dâng lên niềm cảm khoái sâu xa.

  4Còn những kẻ vội chạy theo các thần khác, chắc chắn nỗi buồn thảm của chúng sẽ gia tăng;
  Con sẽ không dâng lễ quán bằng máu cho các thần ấy;
  Thậm chí ngay cả danh của chúng con sẽ không nhắc đến trên môi con.

  5CHÚA là phần cơ nghiệp của con và phần trong chén của con;
  Ngài sẽ bảo vệ phần của con.
  6Lằn ranh phân chia đã đặt đúng vào những nơi con thích;
  Phải, con có được một cơ nghiệp thật tốt đẹp.

  7Tôi sẽ chúc tụng CHÚA, Ðấng đã chỉ dạy tôi;
  Ðêm đêm lòng tôi sẽ nhắc nhở tôi.
  8Tôi hằng để CHÚA trước mặt tôi;
  Vì Ngài ở bên phải tôi, nên tôi chẳng bị rúng động.
  9Do đó lòng tôi vui vẻ, tinh thần tôi phấn khởi,
  Và thân xác tôi sẽ nghỉ ngơi trong an lạc.
  10Vì Ngài sẽ chẳng bỏ linh hồn con luôn trong âm phủ,
  Hoặc để cho Người Thánh của Ngài thấy sự rữa nát.

  11Ngài sẽ chỉ cho con con đường sự sống;
  Trước thánh nhan Ngài thật tràn đầy vui vẻ;
  Ở bên phải Ngài ôi hạnh phúc vô cùng.