16

Singx Nzung 16

Ziouv Bun Mbuo Nzipc Longx Nyei Buonc

Ndaawitv nyei mikv^taam nzung.
  1O Tin-Hungh aac, tov meih beu jienv yie,
   weic zuqc yie ndaauh kaux meih.
  2Yie gorngv mbuox Ziouv, “Meih zoux yie nyei Ziouv,
   cuotv liuz meih yie maiv maaih haaix nyungc longx.”
  3Yiem baamh gen nyei cing-nzengc baeqc fingx,
   se gauh longx jiex, dongh yie gauh a'hneiv jiex nyei mienh.
  4Ginv gan nyiec nyei zienh wuov deix jaa nzauh camv.
   Ninh mbuo dox ziec zienh nyei nziaamv, yie maiv dox.
   Yie nyei nzuih meix yaac maiv gorngv cuotv naaiv deix zienh nyei mbuox.
  5Ziouv se yie nzipc nyei buonc, dongh meih paaiv ziangx bun yie nyei buonc.
   Yie oix duqv nyei buonc meih tengx yie goux.
  6Longc hlaang ndorqc bun yie nyei gapv-jaaix ndortv zuqc kuh yiem nyei dorngx.
   Yie duqv nzipc longx haic nyei buonc.
  7Yie oix ceng Ziouv weic zuqc ninh dorh yie.
   Lungh muonz zanc yie nyei hnyouv yaac njaaux yie.
  8Yie zanc-zanc bun Ziouv yiem yie nyei nza'hmien.
   Weic zuqc ninh yiem yie nyei mbiaauc maengx maiv maaih haaix nyungc ging-dongz yie.
  9Weic naaiv yie nyei hnyouv njien-youh a'hneiv haic.
   Yie nyei sin yaac yiem duqv wuonv nyei,
  10weic zuqc meih maiv guangc yie yiem yiemh gen,
   yaac maiv bun meih nyei Cing-Nzengc Mienh zuqc huv.
  11Meih oix bun yie hiuv duqv ziangh maengc nyei jauv.
   Yiem meih nyei nza'hmien meih bun yie maaih njien-youh taux daauh.
   Yiem meih nyei mbiaauc jieqv buoz maaih yietc liuz nyei orn-lorqc.