17

Cầu nguyện xin Chúa bảo vệ

Lời cầu nguyện của Đa-vít.

  1Lạy CHÚA, xin nghe lời tôi nài xin được đối xử công bằng;
   xin nghe tiếng kêu cứu tôi.
  Xin nghe lời cầu nguyện tôi
   vì tôi chân thật.
  2Ngài sẽ xử rằng lẽ phải về tôi;
   mắt Ngài thấy điều chân thật.
  3Ngài đã dò xét lòng tôi;
   thử nghiệm tôi suốt đêm.
  Ngài tra xét tôi nhưng không thấy có gì quấy.
   Miệng tôi cũng không phạm tội.
  4Tôi vâng giữ các mệnh lệnh CHÚA,
   tôi không làm giống kẻ ác.
  5Tôi làm theo lời Ngài dạy bảo;
   không hề đi sai lệch.
  6Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài,
   và Ngài trả lời tôi.
  Bây giờ xin lắng nghe tôi,
   nghe lời tôi thưa.
  7Tình yêu CHÚA thật tuyệt diệu.
  Quyền năng Ngài cứu những kẻ tin cậy Ngài khỏi tay các kẻ thù nghịch.
  8Xin hãy giữ gìn tôi như con ngươi của mắt Ngài.
   Xin che phủ tôi dưới bóng cánh Ngài.
  9Xin giữ tôi khỏi kẻ ác
   đang tấn công tôi,
   khỏi các kẻ thù đang vây quanh tôi.
  10Chúng nó ích kỷ
   và khoe khoang.
  11Chúng đuổi theo tôi cho đến khi vây được tôi.
   Chúng dự định xô tôi ngã xuống đất.
  12Chúng như sư tử sắp giết con mồi;
   chúng rình rập như sư tử.
  13Lạy CHÚA, xin hãy đứng dậy,
   đối đầu với kẻ thù tôi,
   và đánh hạ chúng nó.
  Xin hãy dùng gươm Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ ác.
  14Lạy CHÚA, xin dùng quyền lực Ngài cứu tôi,
   khỏi những kẻ trông cậy đời nầy.
  Xin dành nhiều sự trừng phạt cho con cái chúng,
   và dành sự khốn khổ cho dòng dõi chúng.
  15Vì tôi sống ngay thẳng, nên tôi sẽ nhìn thấy mặt CHÚA.
  Lúc thức dậy, tôi sẽ mãn nguyện khi nhìn thấy Ngài.