17

Singx Nzung 17

Tov Ziouv Tengx Biaux Ndutv, Maiv Zuqc Hoic

Ndaawitv daux gaux nyei waac.
  1O Ziouv aah! Tov meih muangx haiz yie tov baengh fim nyei jauv.
   Tov muangx yie heuc jienv gorngv.
  Baeng m'normh muangx yie daux gaux nyei waac,
   se maiv zeiz yiem gorngv-baeqc nduov mienh nyei nzuih gorngv nyei waac.
  2Tov meih bun cing yie se maiv dorngc,
   tov bun meih nyei m'zing mangc buatc haaix nyungc se horpc.
  3Meih zungv kauv yie nyei hnyouv, lungh muonz zanc yaac zaah yie,
   meih seix liuz yie, meih maiv buatc yie dorngc haaix nyungc.
   Yie nyei nzuih yaac maiv gorngv orqv nyei sic.
  4Gorngv taux mienh zoux nyei sic,
   yie bangc meih nyei nzuih gorngv nyei waac.
  Yie simv jienv, maiv gan
   zoux doqc nyei mienh nyei jauv.
  5Yie nyei zaux-mbiec kungx gan meih nyei jauv mingh,
   yie nyei zaux yaac maiv caaiv piatv.
  6O Tin-Hungh aah! Yie jouh meih weic zuqc meih zungv oix dau yie.
   Tov baeng m'normh muangx yie nyei waac.
  7Meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh,
   tov bun meih hnamv nyei jauv hinc cuotv daaih.
  Meih nyei ⟨mbiaauc jieqv buoz⟩ njoux ndaauh kaux meih wuov deix
   biaux ndutv ninh mbuo nyei win-wangv.
  8Tov beu yie hnangv beu meih nyei m'zing-mienh nor,
   tov bun yie bingx yiem meih nyei ndaatv-ndiev,
  9bun yie biaux ndutv zeix yie wuov deix orqv mienh nyei buoz-ndiev
   caux weih gormx oix hoic yie nyei maengc wuov deix win-wangv.
  10Ninh mbuo nyei hnyouv maiv korv-lienh mienh,
   ninh mbuo nyei nzuih gorngv waac-maux.
  11Ninh mbuo zimh jienv yie mingh, ih zanc weih gormx yie.
   Ninh mbuo bungx m'zing cienh mangc, fongv yie king njiec ndau.
  12Ninh mbuo hnangv sienh nor, oix betv yie,
   yaac hnangv sienh lunx bingx jienv mbueiz nyei dorngx oix hoic yie.
  13Ziouv aah! Tov daaih caux ninh mbuo mborqv jaax, bun ninh mbuo zuqc suei.
  Tov longc meih nyei nzuqc ndaauv njoux yie nyei maengc biaux ndutv orqv mienh.
  14O Ziouv aah! Tov longc meih nyei buoz njoux yie leih ndutv
   dongh yiem naaiv seix zaangc duqv liuz ninh mbuo nyei buonc nyei mienh.
  Tov bun dongh meih weic ninh mbuo siou daaih nyei buangv ninh mbuo nyei ga'sie.
   Tov bun ninh mbuo nyei dorn-jueiv duqv gaux nzengc.
   Zengc njiec wuov deix liouh njiec bun ninh mbuo nyei fu'jueiv.
  15Mv baac yie ganh zoux duqv horpc ziouc duqv buatc meih nyei hmien.
   Yie nyie daaih nyei ziangh hoc, yie duqv buatc meih
   ziouc buangv hnyouv aqv.