18

Daviv zaj Nkauj thaum Nws Yeej lawm

(2 Xamuyees 22.1-51)

  1Tus TSWV, kuv hlub koj kawg li!
   Koj yog tus tiv thaiv kuv.

  2Tus TSWV yog tus tiv thaiv kuv;
  nws yog kuv lub chaw fajxwm uas ruaj khov.
  Kuv tus Vajtswv yog tus tiv thaiv kuv,
   kuv nrog nws nyob tso siab plhuav.
  Nws tiv thaiv kuv ib yam li daim thaiv hniav ntaj,
   nws tiv thaiv kuv thiab pab kuv dim.
  3Kuv hu txog tus TSWV, nws pab
   kuv dim ntawm kuv cov yeebncuab.
  Cia li ua tus TSWV tsaug!

  4Kev tuag nyob puagncig kuv,
   kev puastsuaj nphau nphwv tuaj tsuam kuv.
  5Kev tuag nyob puagncig kuv, thiab
   lub qhov ntxa twb cuab lug tos kuv lawm.
  6Thaum kuv raug kev txomnyem, kuv hu tus TSWV;
   kuv thov kuv tus Vajtswv pab kuv.
  Nws nyob hauv nws lub Tuamtsev hnov kuv lub suab,
  nws mloog kuv lub suab quaj uas thov nws pab.

  7Lub ntiajteb txawm qeeg nkaws thiab ua zog koog;
  tej taw roob co ua zog koog, rau qhov
   Vajtswv chim heev.
  8Pa taws ncho auv niab hauv nws lub
   qhovntswg tuaj,
  nplaim taws thiab ncaig taws cig lam
   lug hauv nws lub qhovncauj tuaj.
  9Tus TSWV qhib plho lub ntuj thiab nqis nrog tauv huab
   dub tsaus nti ntawm nws kotaw los.
  10Nws caij rawv saum tus qhelunpees
   phabtis thiab ya,
  nws nyob saum tus qhelunpees
   phabtis ya nrog cua ceev heev.
  11Nws muab kev tsaus ntuj thaiv nws lub cev,
  muaj huab ntom nti thiab muaj dej puagncig nws.
  12Lawg thiab nplaim taws tawm hauv cov xoblaim los tsoo
  tej huab dub tshab plaws mus ua tus TSWV ntej.

  13Ces tus TSWV thiaj ua kom xob nroo saum ntuj tuaj,
  thiab hnov tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lub suab.
  14Nws tua nws xibxub tuaj thiab ua
   rau nws cov yeebncuab tawg ri sua,
  nws ua kom xob laim ci ntsa iab raws
   lawv khiav.
  15Tus TSWV, thaum koj cem koj cov
   yeebncuab
  thiab nyooj rau lawv ntawm koj txojkev chim,
  ua rau qab thu dej hiavtxwv khoob lug thiab lub ntiajteb
   nyob do dus tsis muaj dabtsi thaiv.

  16Tus TSWV thiaj cev tes puag saum
   nruab ntug tuaj tuav kuv hauv qab thu no,
  nws thiaj rub kuv tawm hauv qab
   thu dej qhov tob tshaj plaws los.
  17Nws cawm kuv dim ntawm kuv cov
   yeebncuab lub hwjchim,
  thiab dim ntawm cov neeg uas ntxub
   kuv, rau qhov lawv muaj zog dua kuv.
  18Thaum kuv raug kev nyuaj siab,
  lawv txawm tuaj ntaus kuv ntag,
   tiamsis tus TSWV tsomkwm kuv.
  19Nws pab kuv tawm hauv txojkev puastsuaj,
  nws cawm kuv rau qhov nws txaus siab rau kuv.

  20Tus TSWV muab nqi zog rau kuv
   rau qhov kuv yeej ua ncaj ua ncees xwb,
  nws foom koob hmoov rau kuv
   rau qhov kuv tsis tau ua txhaum dabtsi.
  21Kuv yeej hwm tus TSWV txoj kevcai,
  kuv tsis khiav tawm ntawm kuv tus Vajtswv hlo li.
  22Kuv yeej ua raws li nws tej kevcai qhia tsis muaj ib zaug
  uas kuv yuav tsis mloog nws tej lus samhwm li.
  23Nws yeej paub kuv tsis tau ua txhaum,
  kuv tswj nrees kuv tsis ua ib qho txhaum li.
  24Yog li ntawd, nws thiaj muab nqi zog rau kuv,
  rau qhov kuv ua dabtsi los yeej ua ncaj ua ncees xwb.

  25Tus TSWV, koj yeej ua ncaj rau cov
   neeg uas ua ncaj rau koj,
  koj ua zoo kawg nkaus rau cov neeg
   uas tsis tau ua txhaum.
  26Koj ua zoo rau cov neeg uas ua zoo,
   tiamsis koj ua yeebncuab rau cov neeg uas ua phem.
  27Koj cawm cov neeg uas txo hwjchim,
   tiamsis koj txo cov neeg khavtheeb lub hwjchim.

  28Tus TSWV, koj ua lub teeb rau kuv pom kev,
  koj tshem qhov uas ua rau kuv tsaus ntuj nti.
  29Koj ua rau kuv muaj zog ntaus yeej
   kuv cov yeebncuab
  thiab koj lub hwjchim muaj peevxwm ntaus
   yeej cov uas tiv thaiv lawv.

  30Tus Vajtswv no nws tes haujlwm
   yeej zoo tshaj plaws li.
  Nws tej lus thiaj yog lus tseeb.
  Nws yog daim thaiv hniav ntaj rau
   txhua tus uas mus cuag nws.
  31Tus TSWV tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv,
  Vajtswv tib leeg xwb thiaj yog tus tsomkwm peb.
  32Nws yog tus Vajtswv uas ua kom kuv
   muaj zog,
  nws yog tus ua kom txojkev uas kuv
   taug muaj kev kaj siab lug.
  33Nws ua rau kuv ob txhais taw tsuj av
   ntsia nkaus ib yam li tus muaslwj,
  nws tso kuv nyob kaj siab lug saum tej roob.
  34Nws qhia kom kuv txawj ntaus rog;
   yog li ntawd, kuv thiaj muaj peevxwm tua
   taus rab hneevnti uas muaj zog tshaj plaws.

  35Tus TSWV, koj tau muab koj daim
  thaiv hniav ntaj uas yog txojkev cawm dim rau kuv,
  thiab koj sab tesxis cawm kuv dim,
   thiab koj pab kuv, kuv thiaj vammeej.
  36Koj rhawv kev dav rau kuv taug luag thiaj ntes tsis tau kuv;
   thiab kuv tsis ntog ib teeg li.
  37Kuv caum kuv cov yeebncuab thiab
   ntes tau lawv,
  kuv yeej tsis tso lawv tseg mus txog
   thaum kuv muab lawv tua puastsuaj tas.
  38Kuv ntaus lawv ntog tas huv tibsi,
  thiab lawv tsis muaj peevxwm sawv tau li,
  lawv swb thiab ntog pawglug ntawm kuv xubntiag.
  39Koj ua rau kuv muaj zog sib tua hauv tshavrog,
  pub kuv yeej tagnrho kuv cov yeebncuab.
  40Koj ua rau kuv cov yeebncuab tawg
   khiav ri sua ntawm kuv mus,
  cov uas ntxub kuv, kuv yuav ua kom lawv puastsuaj tas.
  41Lawv quaj qw thov pab, tiamsis tsis
   muaj leejtwg cawm lawv li,
  lawv thov tus TSWV, tiamsis nws
   tsis teb lawv tej lus thov.
  42Kuv muab lawv tswm ntsoog mos
   nyoos ib yam li tej hmoov av
  rau cua ntsawj mus povtseg, kuv tsuj lawv ib yam li
   tsuj av nkos hauv plawv kev.

  43Koj cawm kuv dim ntawm tus neeg
   uas ntxeev siab rau kuv
  thiab tsa kuv ua tus kav txhua haivneeg,
  tej neeg uas kuv yeej ibtxwm tsis tau paub dua li,
   nimno tau los ua kuv qhev.
  44Cov neeg txawv tebchaws los puavleej tau tuaj
  qhau hau hawm kuv, thaum lawv hnov kuv lub moo,
   lawv puavleej hwm kuv.
  45Lawv tas kev cia siab,
  thiab tawm ua ibce tshee hnyo hauv
   lawv tej chaw fajxwm los.

  46Tus TSWV yog tus muaj sia nyob!
  Ua tsaug uas nws yog tus tiv thaiv kuv!
  Thov kom Vajtswv uas yog kuv tus
   cawmseej tau koob meej loj tshaj plaws.
  47Nws pab kuv yeej tagnrho kuv cov
  yeebncuab, nws ua kom txhua haivneeg hwm kuv
  48thiab nws cawm kuv dim ntawm kuv cov yeebncuab.

  Tus TSWV, koj pab kuv yeej
   tagnrho kuv cov yeebncuab,
  koj cawm kuv dim ntawm cov neeg limhiam.
  49Yog li ntawd, kuv thiaj ua koj tsaug
  tim ntsej tim muag ntawm txhua haivneeg,
   kuv zoo siab hlo hu nkauj ua koj tsaug.
  50Vajtswv pub rau nws tus vajntxwv
   tau txais kev muaj yeej loj kawg nkaus,
  nws ua zoo rau Daviv, tus uas nws xaiv tseg lawm,
  thiab nws cov xeebntxwv mus ibtxhis yeej tsis hloov li.