18

Singx Nzung 18

Ndaawitv Ceng Ziouv Weic Ziouv Hingh Jiex Win-Wangv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ziouv nyei bou, Ndaawitv, zoc nyei singx nzung. Ndaawitv baaux naaiv diuh nzung nyei waac bun Ziouv doix Ziouv njoux ninh biaux ndutv ninh nyei yietc zungv win-wangv nyei buoz-ndiev caux Saulo nyei buoz-ndiev wuov hnoi. Ninh gorngv,
  1O Ziouv aac, meih zoux yie nyei qaqv. Yie hnamv meih.
  2Ziouv zoux yie nyei la'bieiv, yie kaux wuonv nyei dorngx caux njoux yie wuov dauh.
   Yie nyei Tin-Hungh, se yie nyei la'bieiv, dongh yie ndaauh kaux wuov dauh.
   Ninh zoux yie nyei torngv-baaih, zoux qaqv njoux yie, zoux wuonv nyei dorngx beu yie.
  3Yie heuc Ziouv, dongh puix duqv mienh ceng wuov dauh.
   Ninh yaac njoux yie biaux ndutv yie nyei win-wangv.
  4Maaih haih daic nyei qaqv hnangv hlaang nzenc jienv yie,
   zuqc mietc nyei jauv hnangv wuom-laangc beqv yiemx jienv yie.
  5Yiemh gen nyei hlaang nzenc jienv yie,
   haih daic nyei qaqv hnangv mungz nor zaaux jienv yie.
  6Zuqc kouv nyei ziangh hoc yie heuc jienv tov Ziouv.
   Yie heuc jienv tov yie nyei Tin-Hungh tengx.
  Ninh yiem ninh nyei singx dinc gu'nyuoz muangx haiz yie nyei qiex.
   Yie heuc jienv ninh nyei qiex bieqc taux ninh nyei m'normh.
  7Wuov zanc ndau-beih zuqc mbungh mbungh mbienv-mbienv nyei,
   mbong nyei gorn-ndoqv yaac zuqc ndanc dongz nyanh nyanh nyei, weic zuqc ninh qiex jiez.
  8Douz-sioux yangh ninh nyei mba'zorng cuotv.
   Ninh nyei nzuih cuotv haih buov qui nyei douz,
   douz-taanx yaac zuqc wuov deix douz zieqc jienv.
  9Ninh bun lungh nqoi ziouc njiec daaih,
   maaih mbuonx-jieqv yiem ninh nyei zaux-ndiev.
  10Ninh geh ⟨ke^lu^mbim⟩ ndaix mingh,
   ninh bangc nziaaux nyei qaqv siepv-siepv nyei daaih.
  11Ninh bun hmuangx om ninh nyei sin,
   maaih wuom nyei mbuonx-jieqv torngv jienv ninh.
  12Yiem ninh nyei nza'hmien nyei njang,
   maaih borqc caux zieqc jienv douz nyei taanx cunx tong ninh nyei mouc.
  13Ziouv yiem gu'nguaaic lungh gorngv cuotv hnangv mba'ong mbui.
   Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh heuc cuotv ziouc maaih borqc caux zieqc jienv douz nyei douz-taanx.
  14Ninh buonv cuotv ninh nyei forng-cang zoux bun win-wangv nzaanx.
   Ninh borngz mba'lingc njapc njapc nyei, haeqv win-wangv lunc nzengc.
  15O Ziouv aac, meih hatc hniev nyei,
   meih biomv meih nyei qiex yangh meih nyei mba'zorng cuotv.
  Koiv-ndoqv ziouc hinc cuotv daaih,
   ndau nyei gorn-ndoqv yaac cuotv daaih nqaengc nyei.
  16Ninh yiem gu'nguaaic hlang nyei dorngx sung buoz zorqv yie,
   yiem wuom-ndo nyei dorngx baeng cuotv daaih.
  17Ninh njoux yie biaux ndutv yie nyei henv haic nyei win-wangv
   caux nzorng yie wuov deix mienh, weic zuqc ninh mbuo gauh henv jiex yie.
  18Yie zuqc zeqc naanc nyei hnoi-nyieqc ninh mbuo daaih hoic yie,
   mv baac Ziouv zoux yie kaux nyei dorngx.
  19Ninh dorh yie cuotv daaih taux norm jangv nyei dorngx.
   Ninh njoux yie weic zuqc ninh a'hneiv yie.
  20Ziux yie zoux duqv horpc, Ziouv bun zingh nyeic yie.
   Ziux yie maiv zoux dorngc, ninh winh bun yie.
  21Weic zuqc yie gan nzengc Ziouv nyei doz
   yie maiv zoux waaic ngaengc yie nyei Tin-Hungh.
  22Ninh nyei yietc zungv leiz yiem yie nyei nza'hmien,
   yie yaac maiv guangc ninh nyei leiz-nyeic.
  23Yie yiem ninh nyei nza'hmien maiv maaih dorngc nyei dorngx.
   Yie yaac goux longx ganh, maiv zoux dorngc zuiz.
  24Weic naaiv, ziux yie zoux duqv horpc,
   yaac ziux ninh mangc, buatc yie cing-nzengc,Ziouv winh bun yie.
  25Weic ziepc zuoqv nyei mienh meih ziepc zuoqv nyei daaix ninh mbuo.
   Weic maiv maaih dorngx nqemh nyei mienh, meih bun cing meih ganh maiv maaih dorngx nqemh.
  26Weic cing-nzengc wuov deix, meih bun cing meih ganh cing-nzengc.
   Weic hnyouv njuotv nyei mienh, meih yaac bun cing meih ngaengc ninh mbuo.
  27Meih njoux nyiemc ganh zoux faix nyei baeqc fingx,
   mv baac m'zing-jaax hlang wuov deix, meih zatv ninh mbuo njiec.
  28Meih diemv zieqc yie nyei dang.
   Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, ziux yie hmuangx nyei dorngx njang daaih.
  29Yie bangc meih ziouc haih mborqv duqv jun-baeng.
   Yie kaux yie nyei Tin-Hungh haih biu jiex zingh laatc.
  30Naaiv dauh Tin-Hungh, ninh nyei doz dunh yunh nyei.
   Ziouv laengz nyei waac, buatc za'gengh zien nyei.
  Ninh zoux torngv-baaih
   weic yietc zungv ndaauh kaux ninh nyei mienh.
  31Cuotv liuz Ziouv, haaix dauh zoux Tin-Hungh?
   Cuotv liuz mbuo nyei Tin-Hungh, haaix dauh benx wuov norm ⟨La'bieiv?⟩
  32Naaiv dauh Tin-Hungh bun yie maaih qaqv
   yaac bun yie nyei jauv baengh orn.
  33Ninh bun yie nyei zaux hnangv njaih nyeiz nyei deih nor caaiv duqv jienv,
   yaac bun yie haih yiem hlang nyei dorngx souv duqv wuonv.
  34Ninh njaaux yie hoqc linc mborqv jaax,
   yie nyei buoz cingx daaih haih baeng dongh siqv juang-zinx.
  35Meih bun meih nyei njoux en weic zoux yie nyei torngv-baaih.
   Meih nyei mbiaauc jieqv buoz baav jienv yie.
   Meih tengx yie, bun yie duqv zoux hlo.
  36Meih bun yie nyei zaux caaiv nyei dorngx jangv,
   yie nyei zaux ziouc maiv piatv.
  37Yie zunc yie nyei win-wangv yaac zunc zaaic ninh mbuo.
   Yie maiv daaux sin nzuonx taux ninh mbuo zuqc baaic nzengc.
  38Yie mborqv ninh mbuo, ninh mbuo ziouc maiv haih jiez sin.
   Ninh mbuo king njiec yie nyei zaux-hlen.
  39Weic zuqc meih bun yie maaih qaqv mborqv jaax,
   meih bun daaih mborqv yie wuov deix zuqc yiem yie nyei buoz-ndiev.
  40Meih yaac bun yie nyei win-wangv huin nqaang biaux.
   Yie duqv mietc nzengc nzorng yie wuov deix.
  41Ninh mbuo heuc jienv tov tengx, mv baac maiv maaih mienh njoux ninh mbuo.
   Ninh mbuo heuc Ziouv, mv baac ninh maiv dau ninh mbuo.
  42Yie mborqv ninh mbuo muonc hnangv nziaaux buonc nyei nie-mbung.
   Yie zorqv ninh mbuo zoi guangc hnangv jauv zaangc nyei wuom-bamc ndorngh nor.
  43Meih njoux yie biaux ndutv, maiv zuqc baeqc fingx fiuv-nzaeng nyei sic.
   Meih bun yie zoux maanc guoqv nyei bieiv zeiv.
   Dongh yie maiv hiuv jiex nyei baeqc fingx fu-sux yie.
  44Ninh mbuo yietv muangx haiz yie nyei mengh dauh ninh mbuo muangx yie.
   Ganh fingx mienh daaih mbaapv njiec yie nyei nza'hmien.
  45Ganh fingx mienh hnyouv mau nzengc,
   sin zinx nyanh nyanh nyei yiem ninh mbuo wuonv nyei dorngx cuotv daaih.
  46Ziouv ziangh jienv. Oix zuqc ceng yie nyei ⟨La'bieiv.⟩
   Oix zuqc taaih yie nyei Tin-Hungh, dongh njoux yie wuov dauh.
  47Se naaiv dauh Tin-Hungh tengx yie jaauv win,
   yaac bun maanc fingx zuqc yiem yie nyei buoz-ndiev.
  48Ninh njoux yie biaux ndutv yie nyei win-wangv,
   yaac bouh yie faaux gauh hlang jiex yie nyei win-jaa,
   meih njoux yie biaux ndutv doqc nyei mienh.
  49O Ziouv aac, weic naaiv yie ziouc yiem maanc fingx mienh mbu'ndongx ceng meih,
   yaac baaux nzung ceng meih nyei mengh.
  50Ninh ceix hlo haic nyei njoux en bun ninh nyei hungh diex,
   yaac bun cing ninh ziepc zuoqv nyei hnamv ninh ⟨longc youh orn daaih wuov dauh,⟩
   se Ndaawitv caux ninh nyei hoz doic taux yietc liuz.