19

Tác Phẩm của Ðức Chúa Trời

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Các tầng trời rao truyền vinh hiển của Ðức Chúa Trời;
  Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm.
  2Ngày ngày truyền rao sứ điệp;
  Ðêm đêm bày tỏ tri thức.
  3Không dùng lời, chẳng cần tiếng;
  Chẳng ai nghe giọng nói của chúng ra sao;
  4Nhưng âm thanh của chúng đã lan truyền khắp đất,
  Lời của chúng đã vang đến cùng tận địa cầu.

  Ngài đã lập một chỗ ở cho mặt trời trong chúng.
  5Mặt trời như một tân lang ra khỏi loan phòng,
  Như một lực sĩ hân hoan chạy trên tuyến của mình.
  6Mặt trời mọc lên từ phương trời nầy,
  Chạy vòng đến phương trời kia;
  Không vật gì tránh khỏi hơi nóng của nó được.

  7Luật pháp của CHÚA thật trọn vẹn, làm linh hồn hồi sức;
  Quy tắc của CHÚA thật vững chắc, khiến kẻ dại khôn ra.
  8Luật lệ của CHÚA thật phải lẽ, làm tâm hồn vui vẻ;
  Ðiều răn của CHÚA thật minh bạch, khiến mắt lòng thấy rõ.
  9Ðộng cơ kính sợ CHÚA thật trong sạch, nên còn lại đời đời;
  Phán quyết của CHÚA thật chính đáng, cả thảy đều công bình.
  10Những điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;
  Chúng ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật nhểu từ tàng ong.

  11Hơn nữa, nhờ những điều ấy, kẻ tôi tớ Ngài được cảnh giác;
  Nhờ giữ những điều ấy, tôi tớ Ngài được ban thưởng lớn lao.
  12Nào ai có thể tự mình biết hết mọi lầm lỗi của mình?
  Cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết.
  13Xin giữ kẻ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội;
  Xin đừng để tội lỗi cầm quyền trên con;
  Ðể con sẽ không có chỗ nào đáng trách,
  Và con sẽ không phạm tội nặng.

  14Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài;
  Lạy CHÚA, Vầng Ðá của con và Ðấng Cứu Chuộc của con.