19

Vajtswv Lub Tshwjchim Tsim Txhua Yam

  1Saum nruab ntug twb ua rau
   peb pom Vajtswv lub hwjchim tseeb,
  thiab qhia tes haujlwm uas nws ua
   tiav lawm rau peb paub.
  2Niaj hnub qhia zaj no ib hnub dhau ib hnub,
  niaj hmo piav zaj no ib hmos dhau ib hmos.
  3Tsis hais zaj twg lossis lo twg
   yeej tsis hnov muaj suab dabtsi nrov li;
  4tiamsis lawv tej suab tseem nrov ncha
  mus thoob plaws lub ntiajteb thiab
   hnov mus txog qab ntuj kawg.
  Saum nruab ntug yog lub tsev uas
   Vajtswv ua rau lub hnub nyob,
  5thaum sawv ntxov lub hnub tawm tuaj ib yam li
  tus nraug vauv uas tawm hauv nws lub txaj los,
  thiab ib yam li tus neeg muaj zog mus sib tw khiav.
  6Lub hnub tawm ib sab ntuj tuaj
   thiab mus xaus rau ib sab ntuj.
  Tsis muaj ib yam dabtsi yuav khiav
   nkaum tau kom tsis raug lub hnub ziab li.

Tus TSWV Txoj Kevcai

7Tus TSWV txoj kevcai yog txoj zoo
   tshaj plaws,
  thiab muaj peevxwm txhawb kom
   muaj zog nchav rov tuaj.
  Tus TSWV tej lus qhia yog tej uas cia siab tau,
  thiab ua rau tus uas muaj tswvyim tsawg txawj ntse tuaj.
  8Tus TSWV tej kevcai yeej yog tej uas ncaj ncees,
  thiab cov neeg uas hwm tej kevcai
   ntawd yuav tau txais kev kaj siab lug.
  Tus TSWV tej lus qhia puavleej yog
   lus tseeb thiab ua rau neeg paub qabhau.
  9Hwm tus TSWV yog qhov uas zoo tshaj plaws,
   thiab nyob ruaj khov mus ibtxhis.
  Tus TSWV yeej txiav txim ncaj
   ncees thiab ua raws li qhov tseeb.
  10Tej lus ntawd muaj nqis tshaj tej tseem kub,
  thiab tej lus ntawd qab zib tshaj tej tseem zib ntab.
  11Tej lus ntawd ua rau kuv uas yog
   koj tus tubtxib muaj kev txawj ntse tuaj,
  kuv tau txais nqi zog vim yog kuv hwm tej kevcai ntawd ntag.

  12Yeej tsis muaj leejtwg rov pom nws
   txojkev txhaum;
  tus TSWV, thov pab kom kuv zam
   dhau tej kev txhaum uas pom tsis txog.
  13Thiab dua li ntawd, thov coj kuv tawm ntawm
   txojkev uas lom txwm mus txhaum,
  thiab thov tsis txhob pub tej kev
   txhaum ntawd kav tau kuv.
  Kuv thiaj ua tau neeg zoo thiab dim ntawm txojkev
  ua phem ua qias uas yog kev txhaum.
  14Tus TSWV, koj yog kuv qhov chaw
   nkaum thiab yog kuv tus cawmseej,
  thov kom tej lus kuv hais thiab tej
   uas kuv xav haum koj siab.