19

Singx Nzung 19

Zeix Daaih Nyei Maanc Muotc Biux Mengh Tin-Hungh Nyei Njang-Laangc

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Lungh zunh yaangh Tin-Hungh nyei njang-laangc,
   lungh zaangc biux mengh ninh nyei buoz-dauh.
  2Yietc hnoi zunh mbuox jiex yietc hnoi,
   yietc muonz zunh wuonh zaang jiex yietc muonz.
  3Mouc nyinh mouc waac,
   mouc sing-qiex maiv haiz,
  4mv baac ninh nyei fienx mingh gormx baamh gen,
   ninh nyei nyinh nyouz mingh jomc lungh ndiev.
  Tin-Hungh yiem wuov lungh weic mba'hnoi corng ndopv-liuh.
   5Mba'hnoi cuotv daaih hnangv siang-laangh yiem ninh nyei gen cuotv.
   Yaac hnangv saaix tiux nyei mienh henv mienh
   njien-youh nyei gan saaix nyei jauv mingh.
  6Mba'hnoi yiem naaiv bung lungh cuotv daaih,
   aengx youh taux wuov bung lungh.
   Maiv maaih haaix nyungc haih bingx duqv ninh jorm nyei qiex.

Ziouv nyei leiz-latc

  7Ziouv nyei leiz-latc se dunh yunh nyei,
   bun mienh nyei hnyouv fingv jiez daaih.
  Ziouv nyei leiz-nyeic se kaux duqv wuonv nyei,
   bun maiv maaih cong-mengh nyei mienh maaih cong-mengh.
  8Ziouv hatc nyei waac horpc nyei,
   bun gan nyei mienh maaih njien-youh.
  Ziouv nyei lingc cing-nzengc nyei,
   bun mienh haih mengh baeqc.
  9Mienh taaih Ziouv se longx haic,
   oix zuqc taaih taux maanc gouv maanc doic.
  Ziouv nyei leiz se zien nyei,
   diuh diuh baengh fim nyei.
  10Se gauh jaaix jiex jiem,
   zungv gauh jaaix zien jiem.
  Yaac gauh gaam jiex mueiz-dorngh,
   dongh yiem mueiz-pengx liouc cuotv nyei mueiz-dorngh.
  11Naaiv deix leiz-latc kuinx meih nyei bou.
  Mienh ei jienv naaiv deix waac zoux
   ziouc maaih domh zingh nyeic.
  12Haaix dauh haih zieqv duqv ganh zoux dorngc nyei jauv?
   Tov guangc nqoi yie zoux dorngc, zieqv maiv duqv nyei sic.
  13Tov dangv jienv bun meih nyei bou maiv dungx duqv-eix baamz zuiz.
   Maiv dungx bun naaiv deix zuiz gunv yie.
  Hnangv naaic yie ziouc maiv maaih dorngx nqemh,
   yaac biaux duqv ndutv domh zuiz.
  14O Ziouv aac, meih zoux yie nyei ⟨La'bieiv,⟩
   yaac zoux Zuoqc Yie Wuov Dauh.
  Tov bun yie nyei nzuih gorngv cuotv nyei waac,
   caux yie yiem hnyouv hnamv nyei jauv,
  ziux meih mangc haih zoux duqv horpc.