20

Xin CHÚA Giúp Ðắc Thắng

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

  1Nguyện CHÚA đáp lời bạn trong ngày bạn gặp nguy nan.
  Nguyện danh Ðức Chúa Trời của Gia-cốp che chở bạn.
  2Nguyện Ngài ban ơn giúp đỡ bạn từ nơi thánh.
  Nguyện Ngài ban ơn phù hộ bạn từ Si-ôn.
  3Nguyện Ngài nhớ đến tất cả lễ vật bạn dâng.
  Nguyện Ngài nhậm những của lễ thiêu bạn hiến. (Sê-la)

  4Nguyện Ngài ban cho bạn điều lòng bạn ao ước.
  Nguyện Ngài làm cho mọi kế hoạch của bạn được thành công.
  5Chúng tôi sẽ reo hò mừng rỡ khi bạn được đắc thắng;
  Chúng tôi sẽ dựng lên ngọn cờ mang danh của Ðức Chúa Trời chúng ta.
  Nguyện CHÚA làm thành mọi điều bạn cầu xin.

  6Bây giờ tôi biết CHÚA sẽ cứu người được xức dầu của Ngài;
  Ngài sẽ đáp lời người ấy từ nơi thánh trên trời;
  Ngài sẽ dùng tay phải mạnh mẽ của Ngài giải cứu người ấy.
  7Người nầy cậy vào chiến xa, kẻ kia cậy vào chiến mã;
  Nhưng chúng ta cậy vào danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của chúng ta.
  8Chúng nó sẽ quỵ xuống và ngã nhào;
  Nhưng chúng ta sẽ vùng dậy và đứng thẳng lên.

  9CHÚA ôi, xin cứu giúp vua;
  Xin nhậm lời chúng con khi chúng con kêu cầu Ngài.