20

Thov Vajtswv Pab Kom Yeej

  1Thov tus TSWV teb koj tej lus
   thov thaum koj muaj kev ntxov siab.
  Thov Yakhauj tus Vajtswv tsomkwm koj.
  2Thov nws tso kev pab hauv nws lub
   Tuamtsev tuaj pab koj,
  thiab nws yuav muab lub zog saum
   roob Xi-oos los rau koj.
  3Thov nws nco txog tej khoom uas
   koj muab fij rau nws,
  thiab thov nws txaus siab rau tej
   khoom theej txhoj uas koj muab hlawv fij rau nws.
  4Thov nws muab txhua yam rau koj
   raws li koj xav tseg lawm
  thiab ua kom txhua yam uas koj npaj siab lawm tiav.
  5Ces peb yuav qw zoo siab vim koj yeej lawm,
  thiab yuav ua kev zoo siab qhuas peb
   tus Vajtswv qhov uas koj muaj yeej.
  Thov tus TSWV teb tej lus uas koj thov raws li koj xav tau.

  6Nimno kuv paub hais tias, tus
  TSWV pab kom tus vajntxwv uas nws xaiv tseg lawm yeej,
  tus Tswv teb nws tej lus thov saum ntuj uas yog nws
  qhov chaw dawbhuv tuaj, nws thiaj tau txais kev yeej
  loj kawg nkaus ntawm tus Tswv lub hwjchim.
  7Muaj qee leej cia siab rau lawv tej
   tsheb nees thiab ibtxhia cia sia rau lawv tej nees,
  tiamsis peb cia siab rau tus TSWV uas yog peb
   tus Vajtswv lub hwjchim.
  8Cov neeg uas hais los no yuav dawm thiab ntog,
  tiamsis peb yuav sawv nres nroos khov kho.

  9Tus TSWV, thov pab kom vajntxwv muaj yeej.
  Thov koj teb peb tej lus thaum
   peb tsa ncauj thov koj.