20

Singx Nzung 20

Daux Gaux Tov Mborqv Hingh Win-Wangv

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Meih buangh zuqc kouv naanc nyei hnoi-nyieqc tov Ziouv dau,
   tov Yaakopv nyei Tin-Hungh beu jienv meih.
  2Tov ninh yiem singx dinc tengx meih,
   yaac yiem ⟨Si^on Mbong⟩ beu jienv meih.
  3Tov ninh jangx meih fongc horc nyei nyungc-nyungc ga'naaiv,
   yaac a'hneiv meih buov ziec nyei yietc zungv. ⟨Selaa
  4Tov ninh bun meih duqv ziux meih nyei hnyouv oix nyei,
   yaac ei jienv meih nyei yietc zungv za'eix zoux ziangx.
  5Yie mbuo ziouc njien-youh nyei heuc weic meih hingh jiex,
   yie mbuo yaac dengv yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei mbuox liepc yie mbuo nyei geh.
   Tov Ziouv dau meih tov nyei yietc zungv waac.
  6Ih zanc yie hiuv duqv Ziouv oix tengx ninh longc youh orn daaih wuov dauh.
   Ninh oix yiem ninh cing-nzengc nyei tin-dorngh dau.
   Ninh longc ninh nyei ⟨mbiaauc jieqv buoz⟩ nyei domh qaqv tengx hingh jiex.
  7Maaih deix kaux ninh mbuo nyei mborqv jaax cie, maaih deix kaux ninh mbuo nyei maaz,
   mv baac yie mbuo kaux Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh.
  8Ninh mbuo ziouc ndorpc, king njiec,
   mv baac yie mbuo duqv jiez sin souv wuonv.
  9O Ziouv aac, tov tengx hungh diex hingh jiex.
   Yie mbuo heuc nyei ziangh hoc, tov dau yie mbuo.