20

Klei Wah Lač Čiăng Mâo Klei Dưi Hŏng Phung Roh

Kơ khua phung mmuñ. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Akâo Yêhôwa lŏ wĭt lač kơ ih ti hruê knap mñai!
   Akâo anăn Aê Diê Y-Yakôp mgang ih!
  2Akâo kơ ñu mơĭt klei đru kơ ih mơ̆ng adŭ doh jăk ñu,
   akâo ñu krơ̆ng ih mơ̆ng ƀuôn Siôn!
  3Akâo ñu hdơr kơ jih jang mnơ̆ng ih myơr,
   leh anăn akâo ñu tŭ mnơ̆ng ngă yang ih myơr čuh! (Sêla)

  4Akâo kơ ñu brei klei ai tiê ih čiăng,
   leh anăn bi truh jih klei ih mĭn ngă!
  5Brei drei ur hŏng klei hơ̆k kyua klei ih dưi,
   leh anăn mđĭ čhiăm gru drei hlăm anăn Aê Diê drei!
   Akâo kơ Yêhôwa brei jih klei ih akâo!

  6Kâo thâo leh Yêhôwa srăng đru pô ñu trôč leh êa ƀâo mngưi;
   mơ̆ng adiê anôk doh jăk ñu, ñu srăng lŏ wĭt lač kơ gơ̆,
   hŏng klei dưi myang mơ̆ng kngan hnuă ñu.
  7Mâo phung đa đa knang kơ êdeh, đa đa knang kơ aseh;
   ƀiădah hmei srăng knang kơ anăn Yêhôwa Aê Diê hmei.
  8Diñu srăng jing awăt leh anăn lĕ buh;
   ƀiădah hmei srăng kgŭ dơ̆ng leh anăn dôk kjăp.
  9Ơ Yêhôwa, bi mtlaih bĕ mtao hmei;
   lŏ wĭt lač kơ hmei tơdah hmei iêu.