21

Ua Vajtswv Tsaug uas Ntaus Yeej Rog Lawm

  1Tus TSWV, vajntxwv zoo siab
   kawg li,
  rau qhov koj pub rau nws muaj lub zog loj zog nchav,
  nws zoo siab kawg rau qhov koj ua rau nws yeej lawm tiag.
  2Koj pub rau nws raws li nws lub siab xav tseg,
  thiab koj tau teb nws tej lus thov.

  3Koj tau foom koob hmoov nplua mias rau nws
  thiab muab lub kausmom yeebkoob kub los rau nws ntoo.
  4Nws thov yuav txojsia los koj muab
   txojsia nyob ntev rau nws.

  5Nws muaj hwjchim loj kawg, rau
   qhov koj yog tus pab nws,
  koj tau pub rau nws muaj koob meej
   thiab tsa nws ua vajntxwv.
  6Koj foom koob hmoov rau nws mus ibtxhis,
  thiab ua rau nws zoo siab tim ntsej tim muag ntawm koj.

  7Vajntxwv cia siab rau tus TSWV uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus;
  vim tus TSWV muaj kev hlub ruaj khov,
   nws yuav tsis hloov li.
  8Vajntxwv yuav puav ntes kom tau
   tagnrho nws cov yeebncuab,
  nws yuav ntes txhua tus uas pheej ntxub nws.
  9Thaum koj tshwm los koj yuav ua
   rau lawv kub ib yam li nplaim taws.

  Tus TSWV yuav nqos lawv thaum nws chim,
  thiab hluavtaws yuav kub lawv puastsuaj tas.
  10Lawv tej xeebntxwv los yuav tsis
   muaj ib tug seem nyob qhov twg li,
  vajntxwv yuav muab lawv tua povtseg kom tas.

  11Lawv npaj siab thiab tuav hauv nrhiav kev
  ua phem rau nws, tiamsis lawv yuav ua tsis tiav.
  12Nws yuav tua nws cov xubvos rau lawv
   thiab ua rau lawv khiav tsis yeej rov qab.

  13Tus TSWV, peb ua koj tsaug,
   rau qhov koj yog tus muaj zog loj zog nchav.
  Peb yuav hu nkauj thiab ua tsaug rau koj lub hwjchim.