21

Singx Nzung 21

Ceng Ziouv Weic Duqv Hingh Jiex

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Ziouv aac, hungh diex a'hneiv haic weic meih ceix bun nyei qaqv.
   Ninh orn-lorqc haic weic zuqc meih tengx ninh hingh jiex.
  2Ziux ninh nyei hnyouv oix nyei meih ceix bun ninh.
   Ziux ninh nyei nzuih tov nyei waac meih yaac dau. Selaa
  3Meih ceix longx haic nyei fuqv bun ninh,
   meih zorqv zien jiem nyei ningv ndongx jienv ninh nyei m'nqorngv.
  4Ninh tov meih bun ninh maaih siouc nyuonh, meih yaac ceix bun ninh,
   bun ninh nyei siouc nyuonh ndaauv yietc liuz taux yietc liuz.
  5Weic meih tengx ninh, ninh duqv domh njang-laangc.
   Meih yaac ceix bun ninh duqv mengh hoc yaac maaih haangh daauh.
  6Meih bun ninh maaih fuqv taux yietc liuz,
   weic zuqc meih caux ninh yiem ninh duqv njien-youh orn-lorqc.
  7Hungh diex sienx kaux Ziouv,
   weic Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh ziepc zuoqv nyei hnamv ninh,
   ninh liemh maiv zuqc ndanc dongz.
  8Meih nyei buoz oix lorz buatc meih nyei yietc zungv win-wangv.
   Meih nyei mbiaauc jieqv buoz haih lorz buatc nzorng meih nyei mienh.
  9Meih hinc cuotv nyei ziangh hoc
   meih ziouc bun ninh mbuo hnangv jorm haic nyei douz-louh.
  Ziouv nouz ninh mbuo ziouc oix naqv ninh mbuo.
   Douz yaac oix buov ninh mbuo qui nzengc.
  10Meih ziouc bun ninh mbuo nyei zeiv-fun yiem lungh ndiev zutc nzengc,
   yiem baamh mienh mbu'ndongx mietc nzengc ninh mbuo nyei hoz doic.
  11Maiv gunv ninh mbuo daav za'eix hoic meih,
   maiv gunv ninh mbuo hnamv cuotv zoux waaic sic,
   ninh mbuo maiv haih zoux maiv ziangx.
  12Weic zuqc meih baeng meih nyei juang-zinx hungx jienv ninh mbuo nyei hmien,
   meih ziouc bun ninh mbuo daaux nqaang biaux.
  13O Ziouv aac, yie mbuo ceng meih weic zuqc meih henv haic.
   Yie mbuo oix baaux nzung ceng meih nyei qaqv.