22

Tus Txomnyem Tej lus Thov thiab Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv

  1Kuv tus Vajtswv, kuv tus Vajtswv,
   vim li cas koj tso kuv tseg lawm?
  Kuv tsa suab quaj thov koj pab, tiamsis
   koj tsis teb kuv tej lus thov.
  2Kuv tus Vajtswv, kuv thov koj tas
   hnub los koj tsis teb,
  thaum tsaus ntuj kuv thov koj ib hmos tsis so li.
  3Txawm yog li ntawd los koj tseem yog tus dawbhuv
  uas zaum saum koj lub zwmtxwv,
   thiab yog tus uas cov Yixalayees sawvdaws qhuas.
  4Peb cov yawgkoob puavleej cia siab
   rau koj tib leeg xwb,
  lawv yeej ibtxwm cia siab rau koj
   thiab koj yeej ibtxwm pab lawv dim.
  5Lawv thov koj pab, thiab koj cawm
   lawv dim ntawm tej kev puastsuaj,
  lawv cia siab rau koj thiab tsis raug
   txajmuag.

  6Tiamsis kuv tsis yog neeg lawm,
   kuv yog kas xwb,
  txhua leej txhua tus yeej ntxub thiab
   nto kuv.
  7Txhua tus uas pom kuv puavleej luag kuv plig,
  lawv hlev nplaig thiab co hau nto rau kuv.
  8Lawv hais tias, “Koj twb cia siab rau
   tus TSWV lawm ne.
  Ua li cas nws tseem tsis pab koj thiab?
  Yog tus TSWV yeej nyiam koj tiag,
   vim li cas nws tsis pab koj?”

  9Koj yog tus coj kuv tawm hauv kuv
   niam plab los tsis raug xwm dabtsi,
  thaum kuv tseem mos liab, koj
   tsomkwm kuv ntawm kuv niam lub xubntiag.
  10Kuv yeej ibtxwm cia siab rau koj
   txij hnub uas yug tau kuv los,
  thiab koj yeej ibtxwm yog kuv tus
   Vajtswv.
  11Thov koj tsis txhob nyob nrug deb ntawm kuv!
  Tej kev txomnyem twb los ze kuv lawm,
   thiab tsis muaj leejtwg pab kuv li.

  12Yeebncuab nyob ibncig kuv ib yam li pab heev nyuj,
  tagnrho lawv puavleej nyob vijvog kuv ib yam li
   pab heev nyuj tom tebchaws Npasas.
  13Lawv rua lawv tej qhovncauj loj heev rau kuv
  ib yam li tej tsov ntxhuav nyooj yuav
   tom thiab dua kuv.

  14Kuv lub zog ntaug tas ib yam li cov
   dej uas nchuav ntxaum rau hauv av lawm.
  Kuv tej pob qij txha pluam tas huv tibsi lawm,
  kuv lub siab yaj ua kua tas ib yam
   li ciab ntab.
  15Kuv lub qa qhuav qhawv ib yam li
   tej hmoov av,
  thiab kuv tus nplaig lo nkaus rau
   hauv kuv lub qhovncauj sab saud lawm.
  Koj tso kuv tuag xyab luas rau hauv cov hmoov av.

  16Muaj ib pab neeg ua phem nyob ibncig kuv;
  zoo ib yam li pab dev uas dhia cuag tus tsi tuaj rau kuv,
  lawv tuaj dua kuv ob txhais tes thiab ob txhais taw.
  17Kuv yeej pom tagnrho kuv tej pobtxha huv tibsi.
  Kuv cov yeebncuab saib ntsoov thiab
   ua qhovmuag nruj qoom rau kuv.
  18Lawv muab kuv tej ris tsho coj mus
   twv thiab coj mus sib faib.

  19Tus TSWV, thov tsis txhob nyob nrug deb kuv!
  Cia li maj nroos los pab kom kuv dim!
  20Cawm kom kuv dim ntawm rab hniav ntaj,
  cawm kom kuv txojsia dim ntawm cov dev no.
  21Pab kom kuv dim ntawm cov tsov ntxhuav no,
  cawm kom kuv dim ntawm cov nyujqus tej kub.

  22Kuv yuav qhia tej txujci uas koj tau
   ua lawm rau kuv cov pejxeem paub,
  thaum lawv tuaj sib sau ua ke kuv yuav ua koj tsaug li no:
  23“Nej cov uas yog tus TSWV cov
   tubtxib cia li ua nws tsaug!
  Nej cov uas yog neeg Yixalayees tej
   xeebntxwv cia li hwm nws!
  Nej cov uas yog neeg Yixalayees, nej
   cia li pehawm nws!
  24Nws tsis tau muab cov neeg pluag tso tseg
  lossis tsis quavntsej tej kev txomnyem uas lawv raug,
   nws tsis tau khiav tso lawv tseg,
  tiamsis nws yeej teb lawv tej lus thov thaum lawv thov nws.”

  25Thaum sawvdaws tuaj txoos ua ke txhij lawm
  kuv yuav ua koj tsaug rau tej txujci uas koj tau ua tas los.
  Kuv yuav muab tej khoom theej txhoj uas kuv coglus tseg
  lawm los fij rau koj tabmeeg rau ib tsoom sawvdaws
   uas tuaj pehawm koj.
  26Cov neeg pluag yuav tau noj tsau
   npo raws li lawv xav noj,
  txhua tus uas los cuag tus TSWV yuav ua nws tsaug.
  Thov kom lawv muaj kev vammeej mus ibtxhis.

  27Txhua haivneeg yuav nco ntsoov tus TSWV.
  Tej neeg uas nyob txhua qhov hauv
   qab ntuj no yuav los cuag nws,
  mas txhua haivneeg yuav pehawm nws.
  28Tus TSWV yog vajntxwv, nws kav txhua haivneeg.

  29Txhua tus neeg uas khavtheeb yuav
   qhau cev hlo pe nws,
  txhua tus neeg uas txawj tuag yuav
   qhau cev hlo ntawm nws xubntiag pe nws.
  30Yav tom ntej no txhua tiam neeg
   yuav txhawb nqa nws,
  tej neeg sawvdaws yuav qhia tus TSWV zaj
   rau tiam neeg uas yuav los tom ntej.
  31Yuav tsum tau qhia rau cov uas
   tseem tsis tau yug los kom paub hais tias:
  “Tus TSWV yog tus cawm nws haivneeg.”