22

Singx Nzung 22

Zuqc Kouv, Heuc Jienv Tov Yaac Baaux Nzung Ceng

Jiu bun dorh nzung nyei mienh. Longc “Lungh Ndorm Nziouv nyei Njaih Nyeiz” pou. Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Yie nyei Tin-Hungh aah! Yie nyei Tin-Hungh! Meih weic haaix diuc guangc yie?
  Meih weic haaix diuc leih go, maiv njoux yie, maiv haiz yie njunh nyei waac?
  2O yie nyei Tin-Hungh aah! Lungh hnoi zanc yie heuc, meih yaac maiv dau yie.
   Lungh muonz zanc yie maiv dingh liouh nyei heuc yaac maiv duqv hitv kuonx.
  3Mv baac meih zueiz weic benx Cing-Nzengc Wuov Dauh.
   Meih se I^saa^laa^en Mienh ceng wuov dauh.
  4Yie mbuo nyei ong-taaix kaux meih,
   ninh mbuo bangc meih, meih yaac njoux ninh mbuo.
  5Ninh mbuo heuc meih, ziouc duqv njoux aqv.
   Ninh mbuo kaux meih, ninh mbuo yaac maiv piatv.
  6Mv baac yie se hnangv norm gaeng-mau, maiv zeiz mienh.
   Yie zuqc mienh huotv, zuqc mienh mangc piex.
  7Da'faanh buatc yie nyei mienh jatv yie,
   ninh mbuo zuo nzuih baengx bun yie, yaac huangx m'nqorngv gorngv,
  8“Ninh kaux Ziouv,
   bun Ziouv njoux ninh maah!
  Bun Ziouv tengx ninh,
   weic zuqc Ziouv a'hneiv haic ninh.”
  9Se dongh meih bun yie yiem maa nyei ga'sie cuotv seix,
   yie hopv maa nyei nyorx nyei ziangh hoc,
   meih yaac goux jienv yie.
  10Yiem yie cuotv seix daaih yie kaux meih.
   Yiem yie nyei maa yungz yie daaih, meih zoux yie nyei Tin-Hungh.
  11Tov meih maiv dungx leih go yie,
   weic zuqc zeqc naanc taux fatv aqv,
    yaac maiv maaih haaix dauh tengx.
  12Win-wangv camv hnangv ngongh gouv nor weih gormx yie,
   yaac hnangv Mbaasaan henv haic nyei ngongh gouv ninh mbuo weih jienv biei bung.
  13Ninh mbuo se hnangv njunh jienv nyei sienh
   morngx nzuih baengx oix betv yie.
  14Yie zuqc dox cuotv hnangv wuom nor.
   Yie nyei yietc zungv mbungv-daaux piatv nzengc.
  Yie nyei mba'nziu se hnangv mueiz-nzing,
   yiem yie nyei la'kuotv yuqc nzengc.
  15Yie nyei qaqv nqaai nzengc hnangv hlengx nie-mor-huv nor,
   yie nyei mbietc naetv jienv nzuih dungz.
   Meih zorqv yie guangc jienv hnangv ga'naaiv-daic.
  16Maaih guanh orqv mienh huing jienv yie,
   hnangv guanh juv weih gormx yie nor.
   Ninh mbuo yaac nzopv yie nyei buoz-zaux.
  17Yie nyei mbungv yie zungv haih saauv nzengc,
   ninh mbuo bungx m'zing nuqv-nuqv nyei mangc yaac jatv yie.
  18Ninh mbuo bun nqoi yie nyei lui-houx,
   yaac weic yie nyei lui ndouv mangc gaax haaix dauh duqv.
  19O Ziouv aah! Tov meih maiv dungx leih go yie.
   Tengx yie wuov dauh Ziouv aah! Siepv-siepv nyei daaih tengx yie.
  20Tov njoux yie nyei maengc biaux ndutv nzuqc ndaauv.
   Tov njoux yie nyei maengc leih ndutv naaiv deix juv.
  21Tov njoux yie biaux ndutv sienh nyei nzuih baengx,
   njoux yie leih ndutv hieh ngongh nyei jorng.
  22Yie oix zunh meih nyei mengh mbuox yie nyei gorx-youz.
   Yie oix yiem gapv zunv nyei wuic mbu'ndongx ceng meih.
  23Gamh nziex Ziouv nyei mienh aah! Oix zuqc ceng ninh.
   Yaakopv nyei zuangx zeiv-fun aah! Oix zuqc taaih ninh.
   I^saa^laa^en nyei yietc zungv hoz doic zeiv-fun aah! Oix zuqc gamh nziex ninh.
  24Weic zuqc ninh maiv mangc piex yaac maiv youx
   siouc kouv nyei mienh zuqc siouc nyei kouv naanc.
  Ninh maiv buang jienv hmien maiv mangc ninh mbuo,
   mienh heuc jienv tov nyei ziangh hoc, ninh yaac muangx.
  25Yiem mienh camv gapv zunv nyei dorngx yie ceng nyei waac yiem meih daaih.
   Yiem taaih meih nyei mienh nyei nza'hmien yie oix jaauv sung yie laengz nyei ngaengc waac.
  26Mienh jomc mienh duqv nyanc beuv.
   Haaix dauh lorz Ziouv zungv oix ceng ninh.
   Tov bun meih mbuo yietc liuz ziangh jienv.
  27Jomc lungh ndiev norm-norm dorngx nyei mienh oix jangx Ziouv
   ziouc huin nzuonx daaih lorz ninh.
  Maanc guoqv nyei maanc fingx
   oix yiem ninh nyei nza'hmien baaix ninh.
  28Ziouv maaih hungh lingc,
   yaac gunv maanc guoqv.
  29Yiem lungh ndiev zoux maux nyei mienh oix yiem ninh nyei nza'hmien gueic njiec baaix.
   Da'faanh nzuonx benx nie-mbung nyei mienh,
   se maiv haih tengx ganh maaih maengc ziangh nyei mienh,
   oix gueic njiec baaix ninh.
  30Doic-doic zeiv-fun oix fu-sux ninh.
   Mienh oix zorqv Ziouv nyei sic gorngv mbuox hoz doic mienh.
  31Ninh mbuo oix zunh ninh zoux baengh fim nyei jauv
   mbuox maiv gaengh cuotv seix nyei mienh,
   “Ninh njoux ninh nyei mienh aqv.”