22

Asăp Krao leh anăn Klei Mmuñ Bi Mni

Kơ khua phung mmuñ: djŏ kơ đŏk Ajêlet Has-Sahar. Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1 Ơ Aê Diê kâo, Ơ Aê Diê kâo, si ngă ih lui kâo leh?
   Si ngă ih dôk kbưi amâo đru kâo, leh anăn amâo dôk hmư̆ klei kâo krao ôh?
  2Ơ Aê Diê kâo, kâo ur krao êjai hruê, ƀiădah ih amâo lŏ wĭt lač ôh;
   wăt êjai mlam, ƀiădah kăn mâo klei mdei rei.

  3Ƀiădah ih jing Pô Doh Jăk,
   kiă kriê ti jhưng mtao ih, jing pô phung Israel mpŭ bi mni.
  4Phung aê hmei knang leh kơ ih;
   diñu knang leh, leh anăn ih bi mtlaih diñu leh.
  5Diñu ur krao kơ ih, leh anăn ih bi mtlaih diñu leh;
   diñu knang kơ ih leh, leh anăn ih amâo bi hêñ diñu ôh.

  6Ƀiădah kâo jing sa drei hluăt, leh anăn amâo djŏ sa čô mnuih ôh;
   kâo jing pô phung mnuih bi hêñ, leh anăn pô phung ƀuôn sang bi êmut.
  7 Jih jang hlei pô ƀuh kâo tlao mưč kơ kâo,
   diñu wiâo ƀăng kƀông leh anăn kteh kŏ asei, lač:
  8 “Ñu knang leh kơ Yêhôwa, brei Yêhôwa bi mtlaih ñu,
   brei Yêhôwa dŏng ñu, kyuadah Yêhôwa khăp kơ ñu!”
  9Ƀiădah ih pô bi kbiă leh kâo mơ̆ng tian amĭ;
   ih brei kâo knang kơ ih êjai kâo đih ti đah da amĭ kâo.
  10Kâo knang kơ ih leh mơ̆ng tian amĭ kâo,
   ih jing Aê Diê kâo leh dơ̆ng mơ̆ng amĭ kkiêng kơ kâo.

  11Đăm dôk kbưi mơ̆ng kâo ôh,
   kyuadah klei rŭng răng giăm truh,
   leh anăn amâo mâo pô đru kâo ôh.
  12Mâo lu êmô knô dôk jŭm kâo,
   lu êmô knô ktang mơ̆ng čar Basan dôk wang kâo.
  13Diñu ha ƀăng êgei diñu kơ kâo,
   msĕ si êmông gu čiăng hiêk ƀơ̆ng leh anăn gruh.
  14Kâo jing msĕ si êa arăng tuh leh,
   leh anăn jih jang klang kâo amâo lŏ bi kkuh ôh;
  tiê boh kâo msĕ si hlĭn,
   ñu lik hlăm prôč tiê kâo.
  15Klei ktang kâo thu msĕ si lăn čeh mčah,
   êlah kâo đuôm hŏng hưl kâo,
   ih brei kâo đih ti ƀruih lăn msĕ si djiê.
  16Kyuadah lu asâo dôk jŭm kâo;
   sa phung ngă jhat wang kâo leh;
   diñu tlŏ leh kngan leh anăn jơ̆ng kâo.
  17Kâo dưi yap jih jang klang kâo;
   phung roh kâo ktan ală leh anăn mưč kơ kâo.
  18 Diñu bi mbha čhiăm ao kâo hdơ̆ng diñu,
   leh anăn diñu ngă klei mđăo kơ ao jhung kâo.

  19Ƀiădah đăm dôk kbưi ôh mơ̆ng kâo, Ơ Yêhôwa!
   ih jing pô đru kâo, hriê dŏng kâo djăl!
  20Bi mtlaih mngăt kâo mơ̆ng đao gưm,
   klei hdĭp kâo mơ̆ng phung asâo!
  21Bi mtlaih kâo mơ̆ng ƀăng êgei êmông gu,
   dŏng kâo mơ̆ng ki kbao dliê!
   Ih wĭt lač leh klei kâo akâo!

  22 Kâo srăng hưn anăn Ih kơ phung amai adei kâo,
   kâo srăng bi mni kơ Ih ti krah phung bi kƀĭn.
  23Ơ diih, phung huĭ mpŭ kơ Yêhôwa, bi mni kơ ñu bĕ!
   Ơ jih jang diih, phung anak čô Y-Yakôp, brei klei guh kơang kơ ñu,
   ktư̆ yơ̆ng bĕ ti anăp ñu, Ơ jih jang phung Israel!
  24Kyuadah ñu amâo tuôm bi êmut, amâodah hngah amâo đru ôh
   kơ klei dleh pô knap mñai;
  kăn ñu mdăp ƀô̆ ñu kơ kâo rei,
   ƀiădah ñu hmư̆ leh tơdah kâo ur kơ ñu.

  25Hlăm klei bi kƀĭn prŏng arăng srăng bi mni kơ kâo kyua klei ih ngă leh;
   kâo srăng bi sĭt klei kâo ƀuăn ti anăp phung huĭ mpŭ kơ ñu.
  26Phung ƀun ƀin srăng ƀơ̆ng huă leh anăn trei;
   phung duah Yêhôwa srăng bi mni kơ ñu!
   Brei ai tiê diih dôk hdĭp nanao hlŏng lar!
  27Jih jang knhal lăn ala srăng hdơr
   leh anăn wĭt kơ Yêhôwa;
   jih jang găp djuê mnuih srăng buôn kkuh ti anăp ñu.
  28Kyuadah ƀuôn ala mtao jing dŏ Yêhôwa,
   ñu kiă kriê phung găp djuê mnuih.
  29Ơ, jih jang phung mdrŏng ti lăn ala srăng huă mnăm buôn kkuh kơ ñu;
   jih jang phung wĭt kơ ƀruih lăn srăng buôn kkuh ti anăp ñu,
   jih jang phung amâo dưi pioh klei hdĭp digơ̆ ôh.
  30Phung ênuk êdei srăng mă bruă kơ ñu;
   arăng srăng yăl dliê klei Yêhôwa kơ găp djuê ênuk êdei.
  31Diñu srăng hưn klei kpă ênô ñu kơ phung ƀuôn sang arăng ka kkiêng ôh,
   “Yêhôwa ngă leh klei anăn.”