23

CHÚA Là Ðấng Chăn Giữ

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA là Ðấng chăn giữ tôi,
  Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
  2Ngài cho tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi;
  Ngài dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.
  3Ngài phục hồi sức lực cho linh hồn tôi;
  Ngài dẫn tôi vào các lối công chính, vì cớ danh Ngài.

  4Thật vậy, dù khi con đi qua thung lũng rợp bóng tử thần,
  Con sẽ chẳng sợ tai họa nào,
  Vì Ngài ở với con;
  Cây trượng và cây gậy của Ngài an ủi con.
  5Ngài dọn bàn cho con trước mặt những kẻ thù của con;
  Ngài xức dầu cho đầu con;
  Chén con đầy tràn.

  6Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và ơn thương xót sẽ theo tôi;
  Tôi sẽ ở trong nhà của CHÚA cho đến đời đời.