23

Tus TSWV Yog Peb Tus Tswv Yug Yaj

  1Tus TSWV yog tus tsomkwm
   kuv, kuv muaj txhua yam txaus.
  2Nws cia kuv so hauv lub tshav uas
   muaj zaub mos nyoos ntsuab xiab
  thiab coj kuv mus rau ntawm lub
   pasdej ntshiab uas nyob ntsiag to.
  3Nws txhawb kuv lub zog.
  Nws coj kuv taug txojkev ncaj ncees
   raws li nws tau coglus tseg.
  4Tus TSWV, txawm yog kuv taug
   txojkev uas tsaus ntuj nti
  los kuv tsis ntshai dabtsi, rau qhov
   koj nrog nraim kuv.
  Koj tus pas thiab tus cwj nrig tsomkwm kuv.

  5Koj npaj rooj noj rooj hau rau kuv,
   tabmeeg kuv cov yeebncuab;
  koj tos txais kuv ib yam li tus qhua uas koj muab saib hlob,
  thiab hliv rau kuv lub khob puv nplua mias.
  6Kuv paub hais tias koj yog tus zoo
   tshaj plaws thiab hlub kuv mus tas kuv tiam neej,
  thiab kuv yuav nyob hauv tus
   TSWV lub tsev mus tas kuv lub neej.