23

Singx Nzung 23

Ziouv Se Goux Yie Wuov Dauh

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Ziouv goux yie hnangv goux ba'gi yungh nyei mienh goux ninh nyei ba'gi yungh nor,
  yie ziouc maiv caa haaix nyungc.
  2Ninh bun yie bueix njiec miev nyiemz nyei dorngx,
   dorh yie yiem wuom sienc nyei ndoqv-hlen.
  3Ninh bun yie nyei hnyouv fingv jiez daaih.
  Weic ninh ganh nyei mbuox
  ninh yienz yie yangh zoux horpc nyei jauv.
  4Maiv gunv yie yangh zuqc daic nyei dongh linh, hmuangx nyei horngz mingh,
  yie maiv gamh nziex zuqc haaix nyungc hoic,
   weic zuqc meih caux yie yiem.
  Meih longc biaav-mbiaac caux ndaangh ngau goux jienv yie.
  5Meih yiem yie nyei win-wangv nyei nza'hmien
  meih mbenc nyanc hopv bun yie.
  Meih longc youh hietv yie nyei m'nqorngv,
   yie nyei zaanv buangv mienz nzengc.
  6Yie hiuv dingc Ziouv yietc seix korv-lienh
   yaac zoux longx bun yie.
  Yie yaac duqv yiem Ziouv nyei biauv
   taux maanc gouv maanc doic.