24

Thơ Đa-vít

1Địa cầu và vạn vật,
Thế gian và mọi người trên đất
Đều thuộc về Chúa Hằng Hữu.
2Chúa đã tạo đất khô gần đại dương
Bên cạnh sông ngòi, dựng đồng bằng.
3Ai được leo lên núi Chúa?
Ai có thể đứng nơi thánh địa?
4Đó là người tay sạch lòng ngay
Không làm điều bất công, bất nghĩa
Không thề nguyền gian dối.
5Người sẽ được Chúa hằng ban phúc
Và Thượng Đế cứu rỗi, biện minh.
6Đó là người đứng trước mặt Chúa
Thờ phượng Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên.
7Cửa hãy cất lên cao!
Cửa xưa hãy mở rộng
Cho Vua Vinh quang vào!
8Vua Vinh quang là ai?
Là Thượng Đế uy dũng
Vị Anh hùng chiến trận.
9Cửa hãy kéo lên cao!
Cửa xưa hãy mở rộng!
Cho Vua Vinh quang vào.
10Vua Vinh quang là ai?
Là Thượng Đế Toàn năng
Ngài là Vua Vinh quang.