24

Singx Nzung 24

Njang-Laangc Nyei Hungh Diex

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1Ndau-beih caux yiem ndau-beih nyei maanc muotc benx Ziouv nyei.
   Lungh ndiev caux lungh ndiev nyei maanc mienh yaac ninh nyei.
  2Ninh ceix baamh gen jiez daaih yiem koiv gu'nguaaic,
   se liepc jienv yiem wuom gu'nguaaic.
  3Haaix dauh maaih leiz faaux Ziouv nyei mbong?
   Haaix dauh haih souv jienv yiem ninh nyei cing-nzengc dorngx?
  4Se dongh zoux nyei sic caux hnamv nyei jauv cing-nzengc nyei mienh,
   dongh maiv jiez hnyouv zoux jaav nyei sic,
   yaac maiv la'guaih houv jaav waac.
  5Ninh oix duqv Ziouv ceix fuqv.
   Njoux ninh wuov dauh Tin-Hungh yaac oix bun cing ninh zoux duqv horpc.
  6Se dongh naaiv nyungc mienh daaih lorz ninh,
   daaih yiem Yaakopv nyei Tin-Hungh nyei nza'hmien. Selaa
  7Koi nqoi laatc gaengh maah!
   Koi nqoi loz-hnoi nyei gaengh.
   Maaih njang-laangc nyei Hungh oix bieqc daaih.
  8Naaiv dauh njang-laangc nyei Hungh dongh haaix dauh?
   Se dongh maaih qaqv henv haic nyei Ziouv,
   dongh mborqv jaax henv nyei Ziouv.
  9Koi nqoi laatc gaengh maah!
   Koi nqoi loz-hnoi nyei gaengh.
   Maaih njang-laangc nyei Hungh oix bieqc daaih.
  10Naaiv dauh njang-laangc nyei Hungh dongh haaix dauh?
   Se Nernh Jiex nyei Ziouv.
  Dongh naaiv dauh zoux njang-laangc nyei Hungh. Selaa