25

Cầu Xin CHÚA Bảo Vệ, Hướng Dẫn, và Tha Thứ

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA ôi, con hướng linh hồn con về Ngài.
  2Ðức Chúa Trời của con ôi, con tin cậy Ngài,
  Xin đừng để con bị hổ thẹn;
  Xin đừng để kẻ thù của con thắng hơn con.
  3Thật vậy, không ai trông đợi Ngài mà bị hổ thẹn bao giờ;
  Chỉ những kẻ phản bội vô cớ mới bị hổ thẹn.

  4CHÚA ôi, xin cho con biết các đường lối Ngài;
  Xin dạy con các nẻo đường Ngài;
  5Xin dẫn dắt con và dạy dỗ con theo chân lý của Ngài,
  Vì Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con;
  Suốt ngày con đặt trọn hy vọng của con nơi Ngài.

  6CHÚA ôi, xin nhớ lại lòng thương xót và tình thương của Ngài,
  Vì chúng đã có tự ngàn xưa.
  7Xin Ngài đừng nhớ đến những tội lỗi và những vi phạm của con thuở con còn niên thiếu;
  Xin theo lòng thương xót của Ngài mà nhớ đến con,
  Và cũng vì lòng tốt của Ngài nữa, CHÚA ôi.

  8CHÚA là Ðấng tốt và ngay thẳng;
  Vì thế Ngài dạy bảo kẻ có tội phải quay trở về đường ngay.
  9Ngài dẫn dắt người khiêm nhường theo đường công lý;
  Ngài dạy dỗ người khiêm nhu theo đường lối của Ngài.
  10Tất cả các đường lối của CHÚA đều là nhân từ và chân thật
  Cho những ai gìn giữ giao ước và chứng ngôn của Ngài.

  11Vì cớ danh Ngài, CHÚA ôi,
  Xin tha thứ tội lỗi của con, vì tội con nặng lắm.
  12Ai là người kính sợ CHÚA?
  Ngài sẽ chỉ dạy người ấy con đường phải chọn.

  13Linh hồn người ấy sẽ an vui trong phước hạnh;
  Con cháu người ấy sẽ hưởng được đất.
  14CHÚA bày tỏ bí mật của Ngài cho những người kính sợ Ngài;
  Ngài sẽ cho họ biết giao ước của Ngài.
  15Mắt tôi ngưỡng vọng CHÚA,
  Vì Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới.

  16Xin Ngài đoái đến con và tỏ lòng khoan dung đối với con,
  Vì con thật cô đơn và khốn khổ.
  17Những nan đề của lòng con đã gia tăng quá nhiều;
  Xin đem con ra khỏi những đớn đau hoạn nạn;
  18Xin đoái đến những khổ đau và hoạn nạn của con;
  Xin tha thứ mọi tội lỗi của con.

  19Xin nhìn xem những kẻ thù con,
  Kìa, chúng nhiều thay;
  Chúng ghét con,
  Chúng ghét cay ghét đắng.
  20Xin bảo vệ mạng sống con và giải cứu con;
  Xin đừng để con bị hổ thẹn,
  Vì con nương náu mình nơi Ngài.
  21Nguyện đức thanh liêm và lòng chính trực gìn giữ con,
  Vì con chỉ trông cậy nơi Ngài.

  22Ðức Chúa Trời ôi, xin giải cứu I-sơ-ra-ên ra khỏi mọi cảnh khốn khó ngặt nghèo.