25

Singx Nzung 25

Daux Gaux Tov Ziouv Dorh Yaac Beu Jienv

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aac, yie bungx dingc hnyouv kaux meih.
   2O yie nyei Tin-Hungh aac, yie kaux meih.
  Tov maiv dungx bun yie zuqc nyaiv,
   yaac maiv dungx bun yie nyei win-wangv hingh jiex yie.
  3Da'faanh zuov jienv meih nyei mienh
   yietc liuz maiv zuqc nyaiv.
  Mv baac ngaengc jienv meih yaac maiv maaih gorn-baengx wuov deix
   zungv oix zuqc nyaiv aqv.
  4O Ziouv aac, tov bun yie hiuv duqv meih nyei za'eix
   yaac njaaux yie hiuv duqv meih nyei jauv.
  5Tov meih dorh yie gan meih nyei zien leiz yaac njaaux yie,
   weic zuqc meih zoux njoux yie wuov dauh Tin-Hungh.
   Yie ziangh hnoi ziangh muonz zuov meih.
  6O Ziouv aac, tov meih jangx jienv meih korv-lienh mienh yaac ziepc zuoqv nyei hnamv mienh,
   weic zuqc loz-hnoi m'daaih hnangv naaic.
  7Maiv dungx jangx yie lunx nyei ziangh hoc zoux dorngc, baamz nyei zuiz.
  O Ziouv aac, ziux meih ziepc zuoqv nyei hnamv mienh tov meih jangx yie,
   weic zuqc meih se longx haic.
  8Ziouv se longx nyei, baengh fim nyei,
   ninh ziouc njaaux zuiz-mienh yangh horpc nyei jauv.
  9Ninh dorh nyiemc ganh zoux faix nyei mienh zoux horpc nyei sic,
   yaac njaaux ninh mbuo hiuv duqv ninh nyei jauv.
  10Da'faanh ei jienv Ziouv nyei ngaengc waac caux ninh gorngv nyei waac nyei mienh
   ninh hnamv yaac ziepc zuoqv nyei dorh.
  11O Ziouv aah! Weic meih ganh nyei mengh
   tov guangc yie nyei zuiz, weic zuqc yie nyei zuiz hlo haic.
  12Haaix dauh taaih Ziouv,
   ninh oix njaaux wuov dauh ginv yangh horpc nyei jauv.
  13Yiem ninh nyei seix zeiv ninh duqv siouc fuqv-loqc,
   ninh nyei hoz doic yaac duqv nzipc naaiv norm deic-bung.
  14Ziouv caux taaih ninh wuov deix zoux doic.
   Ninh bun ninh mbuo hiuv duqv ninh laengz nyei ngaengc waac.
  15Yie nyei m'zing zanc-zanc mangc Ziouv,
   weic zuqc kungx ninh ganh haih tengx yie nyei zaux leih ndutv, maiv zuqc mungz nzenc.
  16Tov meih huin nzuonx daaih mangc yie, korv-lienh yie,
   weic zuqc yie ndoqc yaac kuonx naanh.
  17Yie nyei hnyouv nzauh duqv kouv haic.
   Tov tengx yie biaux ndutv yie nyei kouv naanc.
  18Tov meih tengx corngh yie nyei kouv naanc caux naanc zingh,
   aengx guangc yie nyei yietc zungv zuiz.
  19Tov meih hnamv mangc gaax, yie nyei win-wangv ndongc haaix camv,
   yaac mangc gaax ninh mbuo nzorng duqv yie doqc haic.
  20Tov meih beu jienv yie nyei maengc aengx njoux yie,
   bun yie maiv zuqc nyaiv,
   weic zuqc yie ndaauh kaux meih.
  21Meih hnyouv zaqc hnyouv zingx nyei ziouc tov meih beu jienv yie,
   weic zuqc yie zuov jienv meih.
  22O Tin-Hungh aah! Tov meih njoux I^saa^laa^en mienh
   biaux ndutv ninh mbuo nyei yietc zungv kouv naanc.