25

Klei Wah Lač Akâo Klei Đru Mgang, Klei Gai, Klei Pap Brei

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1Ơ Yêhôwa, kơ ih yơh mngăt kâo wah lač.
  2Ơ Aê Diê kâo, kâo knang kơ ih,
   đăm brei kâo hêñ ôh;
   đăm brei phung roh kâo dưi hŏng kâo ôh.
  3Amâo mâo sa čô hlăm phung thâo knang kơ ih srăng hêñ;
   knŏng phung khăp ngă klei ƀai yơh srăng hêñ.

  4Ơ Yêhôwa, brei kâo thâo êlan ih;
   bi hriăm kâo êlan ih.
  5Gai kâo hlăm klei sĭt nik ih, leh anăn bi hriăm kâo bĕ,
   kyuadah ih jing Aê Diê kơ klei bi mtlaih kâo;
   kâo guôn ih jih hruê.
  6Ơ Yêhôwa, brei ih hdơr kơ klei ih pap leh anăn kơ klei ih khăp sĭt suôr,
   kyuadah diñu jing mơ̆ng ênuk hlŏng lar.
  7Đăm hdơr ôh kơ klei soh kâo ngă êjai hlăk ai, amâodah klei wê kâo;
   hdơr kơ kâo tui si klei ih khăp sĭt suôr,
   kyua klei jăk ih, Ơ Yêhôwa!

  8Yêhôwa jing jăk leh anăn kpă;
   kyuanăn Ñu bi hriăm phung soh thâo êlan Ñu.
  9Ñu atăt phung luă gŭ hlăm klei kpă;
   Ñu bi hriăm phung luă gŭ êlan Ñu.
  10Jih jang êlan Yêhôwa jing klei khăp sĭt suôr leh anăn klei sĭt nik,
   kơ phung djă pioh klei ñu bi mguôp leh anăn klei Ñu hưn.
  11Kyua anăn ih, Ơ Yêhôwa, pap brei kơ klei kâo jing soh leh,
   wăt tơdah klei soh kâo jing prŏng.

  12Hlei mnuih huĭ mpŭ kơ Yêhôwa?
   Yêhôwa srăng bi hriăm ñu thâo êlan ñu srăng ruah.
  13Pô anăn srăng mâo klei đĭ kyar,
   leh anăn phung anak ñu srăng dưn lăn čar.
  14Yêhôwa bi êdah klei hgăm ñu kơ phung huĭ mpŭ kơ ñu,
   ñu brei digơ̆ thâo kral klei ñu bi mguôp.
  15Ală kâo dlăng nanao phă Yêhôwa,
   kyuadah ñu srăng bi mtlaih jơ̆ng kâo mơ̆ng ƀưi.

  16Dlăng kơ kâo leh anăn pap mñai kơ kâo;
   kyuadah kâo dôk hjăn leh anăn knap mñai.
  17Suôt hĕ klei rŭng răng mơ̆ng ai tiê kâo,
   bi mtlaih kâo mơ̆ng klei ênguôt hnĭng.
  18Ksiêm klei knap mñai kâo leh anăn klei dleh kâo,
   leh anăn pap brei kơ jih jang klei soh kâo.
  19Ksiêm phung roh kâo, kyuadah diñu lu,
   leh anăn klei diñu bi êmut snăk sơưn kơ kâo.
  20Kiă kriê mngăt kâo, leh anăn bi mtlaih kâo;
   đăm brei kâo hêñ ôh, kyua kâo đuĕ dăp hlăm ih.
  21Brei klei ênuah leh anăn klei kpă mgang kâo,
   kyuadah kâo knang kơ ih.
  22Ơ Aê Diê, bi tui phung Israel,
   mơ̆ng jih klei dleh diñu.