26

Xin CHÚA Ðoái Thăm và Phù Hộ

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA ôi, xin minh oan cho con,
  Vì con đã bước đi cách thanh liêm,
  Vì con đã tin cậy CHÚA một cách không nao núng.
  2CHÚA ôi, xin tra xét con và thử nghiệm con,
  Xin dò xem lòng dạ con và tâm trí con;
  3Vì tình thương của Ngài hằng ở trước mặt con,
  Và con đã bước đi trong chân lý của Ngài.

  4Con không ngồi chung với những kẻ dối gian;
  Con cũng không đi chung với những kẻ đạo đức giả.
  5Con ghét sự hội hiệp của những kẻ bất lương;
  Con sẽ không ngồi chung với những kẻ gian ác.

  6Con rửa tay để xác định con vô tội đối với việc chúng làm.
  CHÚA ôi, con sẽ đi với ban phụng tế quanh bàn thờ Ngài,
  7Ðể con có thể cất tiếng tạ ơn Ngài,
  Và cao rao những việc kỳ diệu của Ngài.

  8CHÚA ôi, con yêu mến nhà Ngài, nơi Ngài ngự,
  Nơi vinh hiển của Ngài hiện diện.
  9Xin đừng cất linh hồn con chung với những kẻ tội lỗi;
  Hoặc lấy mạng con chung với kẻ gây đổ máu người ta,
  10Những kẻ mà trong tay đã có sẵn âm mưu hiểm độc,
  Và trong tay phải chúng đã nắm đầy của hối lộ.

  11Nhưng con, con sẽ bước đi trong sự thanh liêm;
  Xin giải cứu con, và tỏ lòng khoan dung đối với con.
  12Nguyện chân con được đứng vững trên nơi bằng phẳng;
  Ðể ở giữa các đại hội, con sẽ chúc tụng CHÚA.