27

Bài ca tin cậy Thượng Đế

Bài ca của Đa-vít.

  1CHÚA là ánh sáng và là Đấng cứu tôi,
   tôi sẽ chẳng sợ ai.
  Ngài bảo vệ mạng sống tôi,
   tôi sẽ không e ngại người nào.
  2Kẻ ác tìm hại mạng sống tôi.
   Bọn thù nghịch và những kẻ ghét tôi tấn công tôi
   nhưng chúng nó lúng túng và bị đánh bại.
  3Dù cho cả đạo quân vây quanh tôi,
   tôi sẽ chẳng nao núng.
  Nếu tranh chiến xảy ra, tôi sẽ tin cậy CHÚA.
  4Tôi sẽ xin CHÚA một điều
   và là điều tôi ao ước:
  Đó là trọn đời được ở trong nhà CHÚA,
   để ngắm xem vẻ đẹp của CHÚA và cầu hỏi trong đền thờ Ngài.
  5Trong cơn nguy biến Ngài sẽ cho tôi chỗ trú ẩn an toàn.
  Ngài sẽ ẩn núp trong Lều Thánh của Ngài,
   mang tôi đến nơi an toàn của Ngài.
  6Nếu Ngài giúp tôi đánh bại kẻ thù quanh tôi,
   thì tôi sẽ dâng sinh tế trong đền thánh Ngài với lòng hân hoan.
  Tôi sẽ đờn hát ca tụng CHÚA.
  7Lạy CHÚA, xin nghe khi tôi kêu cầu;
   xin thương xót và trả lời tôi.
  8Khi lòng tôi bảo tôi, “Hãy đi thờ phụng Ngài!”
   Lạy CHÚA, tôi liền đi thờ phụng Ngài.
  9Xin đừng quay khỏi tôi.
   Đang khi giận xin chớ xua đuổi kẻ tôi tớ Ngài;
   Ngài đã giúp tôi.
  Lạy Thượng Đế là Đấng cứu giúp tôi,
   xin đừng xua đuổi hay để tôi cô đơn.
  10Dù cho cha mẹ tôi từ bỏ tôi,
   thì CHÚA sẽ tiếp nhận tôi.
  11Lạy CHÚA xin chỉ dạy tôi đường lối Ngài,
   hướng dẫn tôi làm điều ngay thẳng
   vì tôi có vô số kẻ thù.
  12Xin đừng trao tôi vào tay kẻ thù
   vì chúng đặt điều nói dối về tôi
   và hăm dọa hại tôi.
  13Tôi tin chắc tôi sẽ sống để thấy sự nhân từ của CHÚA trước khi tôi qua đời.
  14Hãy trông đợi sự cứu giúp của CHÚA.
   Hãy vững chí, can đảm và chờ đợi Ngài tiếp cứu.