27

Tej lus ua Vajtswv Tsaug

  1Tus TSWV yog lub teeb rau kuv pom kev
   thiab yog kuv tus cawmseej,
  kuv yuav tsis ntshai leejtwg hlo li.
  Tus TSWV tsomkwm kuv, kuv thiaj tsis raug kev puastsuaj
   kuv yuav tsis ntshai dabtsi li.

  2Thaum cov neeg siab phem tuaj ntaus kuv
  thiab soj tua kuv povtseg, lawv yuav dawm thiab ntog.
  3Txawm yog ib pab tubrog tuaj vij
   hlo kuv los kuv yuav tsis ntshai,
  txawm yog yeebncuab tuaj tawmtsam kuv los
   kuv tseem cia siab rau Vajtswv.

  4Kuv tsuas thov tus TSWV pub ib yam rau kuv xwb,
   yam uas kuv xav yuav,
  yog kuv xav nyob hauv tus TSWV
   lub tsev mus tas kuv simneej,
  kuv xav tsis thoob rau tej uas nws ua zoo,
   thiab kuv yuav thov nws ua tus coj kuv txoj haukev.
  5Thaum kuv raug kev ntxhov siab
   nws yog kuv qhov chaw vamkhom,
  nws yuav tsomkwm kuv hauv nws lub Tuamtsev,
  thiab nws ua lub chaw khov kho
   saum lub roob tsuas siab rau kuv nyob.
  6Yog li ntawd, kuv yuav yeej tagnrho kuv cov yeebncuab
   uas nyob ibncig kuv.
  Kuv yuav fij tej khoom theej txhoj
   hauv lub Tuamtsev nrog tej suab qw zoo siab,
  kuv yuav hu nkauj, thiab kuv yuav ua tus TSWV tsaug.

  7Tus TSWV, thov koj mloog kuv lub
   suab thaum kuv tsa ncauj thov koj!
  Thov koj hlub kuv thiab teb kuv tej lus thov.
  8Thaum koj hais tias, “Cia li los
   pehawm kuv,”
  kuv teb hais tias, “Tus TSWV, kuv yuav los cuag koj.”
  9Thov koj tsis txhob khiav nkaum kuv!

  Thov koj tsis txhob chim rau kuv
   thiab tsis txhob ntiab koj tus tubtxib tawm.
  Koj yeej ibtxwm pab kuv los lawm, thov tsis txhob khiav
  tawm ntawm kuv mus thiab tsis txhob tso kuv povtseg,
   Vajtswv, koj yog kuv tus cawmseej.
  10Kuv niam thiab kuv txiv yeej tso taus kuv tseg,
  tiamsis tus TSWV yuav saib xyuas kuv.

  11Tus TSWV, thov qhia kuv ua raws li
   tej uas koj xav kom kuv ua,
  thiab coj kuv taug txojkev uas kaj siab,
   rau qhov kuv muaj yeebncuab coob heev.
  12Thov tsis txhob muab kuv tso rau
   kuv cov yeebncuab,
  nyob tsam lawv muab tej lus dag
   thiab tej lus hem los tawmtsam kuv.

  13Kuv paub tseeb hais tias kuv tau ua neej nyob saib ntsoov
  tus TSWV tes haujlwm zoo thaum tsis tau tas kuv simneej.
  14Cia siab rau tus TSWV!
  Cia li ntseeg, tsis txhob poob siab.
  Cia siab rau tus TSWV nkaus xwb.