28

Xin CHÚA Giúp Ðỡ, Cảm Tạ CHÚA Khi Ngài Nhậm Lời

Thơ của Ða-vít

  1CHÚA ôi, con cầu khẩn Ngài;
  Vầng Ðá của con ôi, xin đừng làm ngơ với con;
  Vì nếu Ngài cứ làm thinh với con,
  Con sẽ giống như kẻ đi xuống phần mộ.
  2Xin lắng nghe lời con kêu cầu khi con van xin Ngài,
  Khi con giơ hai tay lên hướng về nơi chí thánh của Ngài.

  3Xin đừng đem con đi với những kẻ gian ác,
  Tức với những kẻ làm những điều tội lỗi;
  Những kẻ ngoài miệng nói năng hòa nhã với người ta,
  Nhưng trong lòng chứa đầy âm mưu hiểm độc.
  4Cầu xin Ngài báo trả chúng theo những việc chúng làm,
  Và theo những điều gian ác chúng thực hiện.
  Xin báo trả chúng theo những việc do tay chúng tạo ra;
  Xin báo lại chúng tương xứng với điều chúng đã gây nên,
  5Vì chúng không nghĩ gì đến công việc CHÚA,
  Cũng không màng gì đến các tác phẩm tay Ngài làm.
  Nguyện Ngài phá đổ những công việc của tay chúng,
  Và không cho những việc ấy thành hình.

  6Chúc tụng CHÚA,
  Vì Ngài đã nghe lời kêu cầu của tôi.
  7CHÚA là sức mạnh của tôi và là thuẫn khiên của tôi.
  Tôi để lòng tin cậy nơi Ngài, và tôi được giúp đỡ.
  Vì thế lòng tôi rất đỗi vui mừng;
  Tôi sẽ hát lên bài ca của mình để cảm tạ Ngài.
  8CHÚA là sức mạnh của con dân Ngài;
  Ngài là thành trì bảo vệ những người được xức dầu của Ngài.
  9Xin Ngài cứu con dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài;
  Xin Ngài làm Ðấng chăn giữ họ và cưu mang họ đến đời đời.