28

Thơ Đa-vít

1Con kêu cầu Chúa Hằng Hữu,
Là Vầng Đá, nơi con ẩn nấp
Xin Ngài đừng làm ngơ,
Nếu Chúa không chịu đáp,
Con tuyệt vọng như người xuống mộ sâu.
2Con đưa tay lên trời kêu xin cứu giúp,
Xin Chúa nghe lời cầu nguyện con.
3Xin đừng phạt con chung với kẻ ác,
Miệng lưỡi họ nghe thật ngọt ngào,
Nhưng lòng chỉ mưu hại người đồng loại.
4Xin Chúa phạt họ vì những việc gian ác,
Xin báo lại điều họ dã làm.
5Vì họ chẳng quan tâm đến công việc Chúa,
Chẳng chú ý đến công trình Ngài,
Nên họ sẽ bị Ngài tiêu diệt,
Chẳng bao giờ xây dựng họ lại.
6Hãy ca ngợi Chúa Hằng Hữu,
Vì Ngài đã nghe lời tôi nguyện cầu.
7Chúa là năng lực tôi, tấm khiên che chở,
Tôi tin cậy Ngài, nên được cứu giúp.
Lòng hoan hỉ, tôi hát cảm tạ Ngài.
8Chúa Hằng Hữu là năng lực của dân ta,
Là pháo đài giúp vua chiến thắng.
9Xin Chúa cứu nhân dân,
Ban phúc lành cho đồng bào,
Xin chăn dắt, bồng bế họ mãi mãi.