28

Singx Nzung 28

Daux Gaux Tov Ziouv Tengx Yaac Ceng Weic Zuqc Ninh Dau

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aah! Yie heuc jienv meih,
   yie nyei ⟨La'bieiv⟩ aah!
   Tov meih muangx yie, maiv dungx zoux hnangv m'normh ndung.
  Nziex meih maiv dau yie,
   yie ziouc hnangv njiec yiemh gen wuov deix mienh nor.
  2Tov muangx haiz yie daux gaux heuc jienv tov meih tengx,
   dongh yie sung jienv buoz hungx jienv meih Gauh Cing-Nzengc Jiex nyei Singx Dinc tov nyei ziangh hoc.
  3Tov maiv dungx zorqv yie caux mienh waaic mienh
   caux zoux orqv nyei mienh yietc njiec dingc zuiz.
  Ninh mbuo caux juangc laangz mienh gorngv baengh orn nyei waac,
   mv baac hnyouv gu'nyuoz ninh mbuo oix zoux doqc.
  4Tov meih ei ninh mbuo zoux nyei jauv,
   yaac ziux ninh mbuo zoux nyei orqv sic winh bun ninh mbuo.
  Ziux ninh mbuo nyei buoz zoux nyei,
   yaac ziux ninh mbuo horpc zuqc duqv nyei, tov winh bun ninh mbuo.
  5Weic zuqc ninh mbuo maiv maaih hnyouv taaih Ziouv zoux nyei gong,
   fai ninh nyei buoz zoux daaih nyei,
  ninh oix baaic waaic ninh mbuo,
   yaac maiv ceix ninh mbuo jiez aqv.
  6Oix zuqc ceng Ziouv,
   weic zuqc ninh muangx haiz yie tov nyei waac.
  7Ziouv se yie nyei qaqv caux yie nyei torngv-baaih,
   yie nyei hnyouv kaux ninh, ninh ziouc tengx yie.
  Yie nyei hnyouv yaac njien-youh haic,
   yie ziouc baaux nzung dor-ziec ninh.
  8Ziouv se ninh nyei baeqc fingx nyei qaqv,
   ninh se wuonv nyei dorngx njoux ninh longc youh orn daaih zoux hungh wuov dauh.
  9Tov njoux meih nyei baeqc fingx,
   yaac ceix fuqv bun meih nzipc nyei mienh.
  Tov meih goux ninh mbuo hnangv goux ba'gi yungh mienh goux ninh mbuo nyei yungh nor.
   Tov yietc liuz dorh ninh mbuo.