29

Thượng Đế hiện diện trong thời tiết

Bài ca của Đa-vít.

  1Nầy các thiên sứ, hãy ca ngợi CHÚA;
   hãy ca ngợi CHÚA vinh hiển và quyền năng.
  2Hãy ca ngợi vinh hiển của danh Ngài;
   hãy thờ phụng Ngài vì Ngài là thánh.
  3Tiếng của CHÚA vang trên các biển.
   Thượng Đế vinh quang trong sấm sét;
   Ngài làm sấm chớp trên các đại dương.
  4Tiếng CHÚA rất hùng mạnh;
   tiếng CHÚA vô cùng uy nghi.
  5Tiếng CHÚA bẻ gãy cây cối;
   làm gãy cây hương nam Li-băng.
  6Ngài khiến đất Li-băng nhảy múa như bò con
   và núi Hẹt-môn nhảy dựng như bò con đực.
  7Tiếng CHÚA tạo ra lằn sét.
  8Tiếng CHÚA làm rung chuyển sa mạc;
   làm rúng động sa mạc Ca-đe.
  9Tiếng CHÚA rung chuyển cây sồi
   và khiến lá cây trong rừng rụng hết.
  Trong đền thờ Ngài, mọi người đều nói,
   “Thượng Đế đáng được vinh hiển!”
  10CHÚA cai quản nước lụt.
   CHÚA làm vua đến muôn đời.
  11CHÚA ban sức lực cho dân Ngài;
   và chúc bình an cho họ.