29

Sưong Yiang Sursĩ Loŏh Tễ Cuyal Rapuq

  1Máh ranễng tâng paloŏng ơi! Cóq anhia khễn Yiang Sursĩ ca ang‑ữr cớp bán rêng lứq.
  2Cóq khễn ramứh Yiang Sursĩ,
   la ramứh sốt toâr clữi nheq tễ canŏ́h.
  Cóq pũp sễng bo anhia sang toam choâng moat án ca bữn chớc ang‑ữr.

  3Toâq Yiang Sursĩ pai, nheq dỡq mưt bữn sâng samữong án samoât riang crứm ralông chũop tâng dỡq mưt.
  4Dũ ntốq têq sâng samữong Yiang Sursĩ.
  Sưong Yiang Sursĩ apáh án bữn chớc lứq, cớp án sốt toâr clữi nheq tễ canŏ́h.
  5Sưong Yiang Sursĩ ploah nỡm aluang yỗn cỡt ratáh.
   Án ploah aluang lêng cỡt riang aluang sê-da tâng cruang Lê-banôn.
  6Cớp sưong án táq yỗn cóh Lê-banôn lúh tamprũol ariang con ntroŏq,
   cớp án táq yỗn cóh Her-môn tamprũol ariang sangũr bán rêng.
  7Sưong Yiang Sursĩ táq yỗn bữn lalieiq.
  8Sưong án táq yỗn ntốq aiq rachâu cacưt,
   cớp táq yỗn ntốq aiq ramứh Cadet la cacưt tê.
  9Sưong án táq yỗn máh aluang toâr tâng arưih rachâu,
   cớp táq yỗn sala aluang saroi nheq chu cutễq.
  Ma muoi prớh ki, máh cũai tâng clống Dống Sang Toâr, alới pai casang lứq neq:
   “Yiang Sursĩ sốt toâr clữi nheq tễ canŏ́h!”

  10Yiang Sursĩ sốt máh dỡq yarũ,
   cớp án la Puo mantái níc.
  11Yiang Sursĩ yỗn proai án cỡt bán rêng,
   cớp án satốh ŏ́c bốn pỡ alới yỗn ỡt ien khễ níc.