29

Tus Tswv Lub Suab hauv Khaub Zeeg Cua

  1Qhuas tus TSWV, nej cov uas
   yog neeg qaum ntuj
  cia li qhuas tus TSWV lub
   tshwjchim thiab lub hwjchim.
  2Qhuas tus TSWV lub npe uas muaj
   tshwjchim,
  qhau cev hlo rau ntawm Tus Dawbhuv
   lub xubntiag thaum nws tshwm
   los.

  3Tus TSWV lub suab nrov qeeg nkaws
   saum tej nplaim dej hiavtxwv,
  Vajtswv lub tshwjchim ua kom xob nroo,
  thiab nws lub suab nrov qeeg nkaws
   thoob plaws saum nplaim dej hiavtxwv.
  4Tus TSWV lub suab muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  tus TSWV lub suab yog suab muaj hwvxyeej heev.

  5Tus TSWV lub suab tsoo tej ntoo ciab lov tas,
  txawm yog tej ntoo ciab pem roob
   Lenpanoos los yeej lov huv tibsi.
  6Nws ua rau tej roob pem Lenpanoos
   dhia cuag li tej menyuam nyuj,
  thiab ua rau lub Roob Helemoos
   dhia cuag li tus nyujqus.

  7Tus TSWV lub suab ua rau muaj
   nplaim taws cig lam lug.
  8Nws lub suab ua rau tiaj suabpuam
   qeeg ua zog koog,
  nws muab lub tiaj suabpuam Kades
   co ua zog thoob plaws.
  9Tus TSWV lub suab ua rau tej ntoo
   qhib co ua zog tas, thiab nplawm tej nplooj ntoos zeeg tas.
  Thaum ntawd sawvdaws mus nyob hauv nws lub Tuamtsev
  qw hais tias, “Thov kom tus TSWV tau koob meej!”

  10Tus TSWV yog tus kav tagnrho tej dej tob huv tibsi,
  nws yog tus vajntxwv uas kav mus ibtxhis.
  11Tus TSWV muab lub zog loj zog nchav rau nws haivneeg
  thiab foom koob hmoov rau lawv kom muaj kev thajyeeb lug.