29

Asăp Yêhôwa Hlăm Angĭn Êbŭ

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit.
  1 Ơ phung dĭng buăl jăk hlăm adiê, bi mni kơ Yêhôwa,
   bi mni kơ klei guh kơang leh anăn klei myang ñu.
  2Brei kơ Yêhôwa klei guh kơang năng kơ anăn ñu;
   kkuh mpŭ kơ Yêhôwa hŏng kdrăp doh jăk.

  3Asăp blŭ Yêhôwa arăng hmư̆ ti dlông êa;
   Aê Diê pô guh kơang blŭ msĕ si grăm đah,
   ênai asăp Yêhôwa kwang ti dlông êa lu.
  4Asăp blŭ Yêhôwa jing myang,
   asăp Yêhôwa bŏ hŏng klei kdrăm kơah.
  5Asăp blŭ Yêhôwa bi mčah ana kyâo sêdar;
   Yêhôwa bi mčah ana kyâo sêdar ti čar Liƀan.
  6Ñu brei čar Liƀan kplŏng msĕ si êđai êmô,
   wăt čư̆ Hermôn kdăt msĕ si êđai êmô dliê.
  7Asăp blŭ Yêhôwa bi kbiă êlah pui.
  8Asăp blŭ Yêhôwa êyuh kdrăn tač,
   Yêhôwa brei kdrăn tač Kadês ktư̆ yơ̆ng.
  9Asăp Yêhôwa brei hlô rang ana mđai,
   ñu lôk kmrơ̆ng;
   hlăm sang yang ñu jih jang ur lač, “guh kơang kơ Aê Diê!”

  10Yêhôwa jing Mtao kiă kriê êa lip;
   Yêhôwa dôk gŭ jing Mtao hlŏng lar.
  11Yêhôwa brei klei ktang kơ phung ƀuôn sang ñu!
   Yêhôwa brei klei êđăp ênang kơ phung ƀuôn sang ñu.