29

Tiếng của Đức Giê-hô-va

Thi Thiên của Đa-vít
  1Hỡi con cái của Đức Chúa Trời,
   Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng.
  2Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài;
   Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.

  3Tiếng Đức Giê-hô-va vang trên mặt nước;
   Giê-hô-va Đức Chúa Trời vinh hiển nổi sấm sét,
   Trên biển sâu.
  4Tiếng Đức Giê-hô-va mạnh mẽ;
   Tiếng Đức Giê-hô-va oai nghiêm.

  5Tiếng Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương;
   Phải, Đức Giê-hô-va bẻ gãy cây bá hương của Li-ban.
  6Ngài khiến núi Li-ban nhảy như bò con,
   Ngài khiến núi Si-ri-ôn nhảy như bò tơ rừng.

  7Tiếng Đức Giê-hô-va phát sấm chớp sáng lòe.
  8Tiếng Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc rúng động;
   Đức Giê-hô-va làm cho hoang mạc Ca-đe rúng động.

  9Tiếng Đức Giê-hô-va khiến nai cái đẻ con,
   Làm cho rừng cây trụi lá;
   Trong đền Ngài, mọi người đều reo lên: “Vinh hiển thay!”

  10Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt;
   Phải, Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời.
  11Cầu xin Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài!
   Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước bình an cho dân Ngài.