30

Klei Wah Lač Bi Mni

Klei mmuñ hđăp Y-Đawit. Klei mmuñ kơ klei myơr sang yang.
  1Kâo bi mni kơ ih, Ơ Yêhôwa, kyua ih bi mtlaih kâo leh mơ̆ng klei djiê,
   ih amâo brei phung roh kâo mâo klei hơ̆k mơak kyua kâo ôh.
  2Ơ Yêhôwa, Aê Diê kâo, kâo kwưh kơ ih đru,
   leh anăn ih bi hlao kâo leh.
  3Ơ Yêhôwa, ih brei mngăt kâo kbiă đuĕ leh mơ̆ng Ƀuôn Phung Djiê,
   ih brei kâo hdĭp čiăng kâo amâo trŭn nao kơ Ƀăng Êlam.
  4Ơ phung sĭt suôr Yêhôwa, mmuñ bi mni bĕ kơ ñu,
   leh anăn bi mni kơ anăn doh jăk ñu.
  5Kyuadah klei ñu ăl dôk knŏng bhiâo,
   ƀiădah klei ñu pap dôk nanao jih hruê arăng dôk hdĭp.
  Năng ai mâo klei hia êjai mlam,
   ƀiădah klei hơ̆k mơak truh ti aguah.

  6Êjai kâo dôk hơĭt kâo lač,
   “Kâo amâo srăng kpư̆ mgei ôh.”
  7Ơ Yêhôwa, kyua klei ih ngă jăk,
   kâo dôk kjăp msĕ si čư̆;
  ih mdăp ƀô̆ ih,
   kâo mâo klei rŭng răng.
  8Ơ Yêhôwa, kâo ur krao leh kơ ih;
   kâo wah lač leh kơ Yêhôwa:
  9“Ya yuôm tơdah kâo djiê,
   tơdah kâo trŭn nao kơ Ƀăng Êlam?
  Bruih lăn srăng mpŭ mni kơ ih mơ̆
   leh anăn hưn klei sĭt suôr ih mơ̆?

  10Dôk hmư̆ bĕ, Ơ Yêhôwa, pap mñai kơ kâo đa!
   Ơ Yêhôwa, đru kâo bĕ.”
  11Ih bi mlih leh klei kâo kơŭ kyăm brei jing klei kâo kdŏ;
   ih toh leh klŭng kâo hơô,
   leh anăn bi hơô kâo hŏng klei hơ̆k kdơ̆k,
  12čiăng kơ mngăt kâo dưi bi mni kơ ih, leh anăn amâo dôk kriêp ôh.
   Ơ Yêhôwa Aê Diê kâo, kâo srăng bi mni kơ ih hlŏng lar.